Autorisation

Kliniske diætisters uddannelse og virke har hjemmel i:

  • Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
  • Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed.
  • Lov om akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Bekendtgørelse om virksomhed som klinisk diætist.

Som klinisk diætist har du mulighed for at søge om autorisation, via SST hjemmeside.

Autorisationen og den lov der ligger til grund for autorisationen har bla. til ”formål.. at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.” og ” giver indehaveren ret til at anvende en bestemt titel”

Vi fremhæver ligeledes fra Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed:

§ 17. En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.

§ 19. En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen.

§ 21. Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, tandplejere, kontaktlinseoptikere og optometrister skal føre patientjournaler over deres virksomhed. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler herom.

§ 22. Patientjournalen skal føres, når der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages undersøgelse og behandling m.v. af patienter. Der skal føres en journal for hver patient.

Stk. 2. Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal fremgå, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen, og tidspunktet herfor.

§ 23. Patientjournalen kan føres manuelt eller elektronisk.

§ 25. Patientjournalen skal opbevares i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen

Vi gør dog opmærksom på at dette kun er uddrag og at hele loven kan læses på retsinfo.dk og sst.dk.