Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Besøg kan hindre et vægttab hos ældre

  • Marie Preisler  [ TEKST] Henrik Frydkjær  [ FOTO ]
    Marie Preisler [ TEKST] Henrik Frydkjær [ FOTO ]

Roskilde Kommune har længe arbejdet systematisk med at forebygge og behandle undervægt blandt ældre. Det har blandt andet resulteret i skabelsen af en tværfaglig ernæringsenhed, som siden juni 2014 har været hyppig gæst hos ældre både på kommunens plejecentre og hos hjemmeboende borgere med vægttab.

Hjemmebesøgene har en positiv effekt, fortæller Maja Stauner, der er professionsbachelor i ernæring og sundhed og en af ernæringsenhedens fire medarbejdere.

− Vores egne ikkevidenskabelige data viser en vægtøgning på halvandet kilo på bare 12 uger blandt undervægtige ældre, som vi besøger mere end to gange. Det tyder på, at vores hjemmebesøg har en positiv effekt på de ældres vægt, siger Maja Stauner.

Hjemmebesøgene kommer i stand, når en ældre borger har haft et uplanlagt vægttab eller er undervægtig. Det er hjemmeplejen, der  adviserer ernæringsenheden, hvis det skønnes, at en borger har gavn af et besøg, og borgeren selv ønsker det. I så fald ringer Maja Stauner eller en kollega til den ældre og aftaler et besøg og afgør derefter, hvem der tager på besøg. Enheden tæller foruden Maja Stauner også en klinisk diætist, en ergoterapeut med speciale i dysfagi og en tandplejer.

− Fordi enheden er tværfaglig, kan vi dels sende den fagperson, som bedst kan hjælpe den ældre, og vi kan sparre med hinanden og finde de bedste løsninger.

Hjemmebesøg motiverer

Maja Stauner og hendes kollegaer bliver rigtig godt modtaget, når de kommer hjem hos de ældre. Og hjemmebesøgene gør det langt lettere at motivere den ældre til at tage på i vægt, vurderer Maja Stauner.

− De ældre, vi besøger, har været selvhjulpne før, og det gør indtryk på dem, når vi kommer ud og kobler det at spise mere sammen med, at de kan blive selvhjulpne igen. Det har også stor værdi, at vi stiller dem til regnskab for, hvad de spiser.

Ernæringsenheden følger altid op på et hjemmebesøg. Enten telefonisk eller ved gentagne hjemmebesøg eksempelvis en gang om ugen eller hver 14. dag. Til nogle ældre udarbejder de en specifik kostplan. For nogle gør en plan det lettere at spise. Generelt arbejder Maja Stauner med at give enkle råd og nogle få ad gangen, så den ældre ikke bliver helt overvældet.

Ernæringsenhedens medlemmer har også deres hyppige gang på kommunens plejecentre. Alle beboere på plejecentre bliver ernæringsscreenet ved indflytningen og bliver hver måned vejet af særligt udpegede ernæringsnøglepersoner blandt personalet. Ved uplanlagt vægttab, og når personalet er i tvivl om, hvordan det skal håndteres, kontaktes ernæringsenheden.

− Vi kommer, når vi bliver kontaktet, men besøger derudover alle plejecentre og har møde med ernæringsnøglepersonerne hver anden eller tredje måned og ser på, om de ældre, der har tabt sig, får den rette kost. Vi kikker på kostbestillingerne og involverer også i nogle tilfælde køkkenet, for samarbejdet mellem plejen og køkkenet spiller en afgørende rolle.

Alle kender ernæringsenheden

En stor del af ernæringsenhedens første leveår gik med at skabe synlighed om enheden, for hjemmebesøgene kræver, at alle faggrupper tæt på den ældre kontakter ernæringsenheden. Og den indsats har båret frugt:

− Vi får rigtig mange henvendelser. Det er virkelig lykkedes at knække koden, så resten af faggrupperne omkring den ældre ved, hvem vi er, og henviser til os. Det tog tid og kræfter at gøre tydeligt opmærksom på os selv, men den prioritering var helt nødvendig, for at vi kan gøre vores arbejde.

Maja Stauner og hendes kollegaer tog ud i samtlige hjemmeplejegrupper og til kommunens rehabiliteringsteam og præsenterede sig og har mange gange holdt oplæg for kommunens sundhedsfaglige personale. Og de underviste, da alle kommunens sundhedsfaglige medarbejdere var på kursus i tidlig opsporing.

− Vi underviste i ældreernæring, og det gav os en masse vigtig synlighed.

Maja Stauner og hendes kollegaer rullede deres nye ernæringsindsatser ud på samtlige kommunens plejecentre og alle hjemmeboende ældre på én gang, og det var en meget stor mundfuld. Set i bakspejlet havde det været bedre at starte småt og gradvist udvide.

− Det var en stor mundfuld og betød også, at når vi undervejs blev klogere og lavede ændringer, skulle vi kommunikere dette til rigtig mange medarbejdere. Det havde været nemmere at bygge det op i etaper.

FAKTA
 

Ny håndbog anbefaler hjemmebesøg

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet håndbogen ‘Forebyggelse på ældreområdet − håndbog til kommunerne’. Her fremhæves forebyggende hjemmebesøg som en vigtig arena for opsporing af ernæringsmæssige problemer. Hjemmebesøget kan give viden om den ældres ernæringstilstand og om mad- og drikkevaner, og der kan ydes rådgivning og kostvejledning til den ældre og pårørende, fastslår håndbogen.

www.sundhedsstyrelsen.dk – søg på titlen

Håndbog i rehabilitering   

Udgives af Sundhedsstyrelsen, forventes sidst i februar.

 

FAKTA
 

En kommunal ernæringsenhed

Maja Stauners råd til de kommuner, der vil starte en ernæringsenhed:

•  Start med et pilotprojekt i et område, og udvid i etaper.

•  Sørg for ledelsesmæssig opbakning. Involver afdelingsledere, udpeg ernæringsansvarlige på alle afdelinger, så man ved, hvem man skal henvende sig til.

•  Sørg for, at ernæringsenheden fysisk sidder sammen, så den kan sparre og samarbejde

•  Indgå i netværk med kostkonsulenter, der arbejder med ældre i andre kommuner. Det inspirerer og motiverer.

Roskilde som model   

Roskilde Kommunes byråd vedtog i november 2015 en ny ældrepolitik med de overordnede mål at sikre sammenhæng i ydelserne til ældre, og at ydelserne har karakter af hjælp til selvhjælp, så ældre længst muligt klarer sig selv.

Medarbejderne i kommunen skal have fokus på rehabiliterende aktiv hjælp frem for kompenserende og passiv hjælp, fastslår ældrepolitikken og udstikker tre mål:

•  Alle borgere på plejecentre og i hjemmeplejen skal ved udgangen af 2016 have en tværfaglig rehabiliteringsplan med individuelle mål.

•  Roskilde Kommune skal være modelkommune i forhold til tværsektorielle løsninger, der sikrer, at borgeren i videst muligt omfang plejes og behandles i eget hjem og undgår indlæggelse.

•  Indsatsen vil blive målt.

www.roskilde.dk − søg: ‘Ny ældrepolitik’

Roskildehjulet

I Roskilde Kommune er alle faggrupper tæt på den ældre udstyret med og trænet i at bruge værktøjet Roskildehjulet − en app, der indeholder en tjekliste til tidlig opsporing. Hjulet er en lavpraktik hjælp til et helhedstjek af borgerens funktionsevne, herunder om der sker ændringer i spise- og drikkemønsteret, hvordan ændringer skal håndteres, og om ernæringsenheden skal involveres.

www.roskilde.dk − søg: ‘Det digitaliserede hjul’

 

PERSPEKTIV
 

En værdig ældrepleje

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) har fremsat et lovforslag, der pålægger kommunerne at udarbejde en værdighedspolitik for ældreplejen. Et af de fem områder, der vægtes i værdighedspolitikken, er mad og ernæring.

Det skal være tydeligt for de ældre og deres pårørende, hvad der er vigtigt for kommunen, og hvilken hjælp de kan få. Værdighedspolitikken skal udarbejdes i dialog med de ældre og medarbejderne i ældreplejen, opfordrer sundhedsministeren.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. marts og er en del af finanslovsaftalen for 2016.

I aftalen er der afsat en milliard til at støtte udbredelsen af kommunens værdighedspolitik. Midler, der skal lægges oveni den service, som kommunerne allerede har fastsat for 2016.

Se også side 6: Indflydelse på milliarden.

Læs Kost & Ernæringsforbundets høringssvar til lovforslaget
www.kost.dk/hoeringssvar
Og formandens leder
www.kost.dk/fagblad - nr. 1, 2016

 

Tema:
 

Giv borgerne kræfterne tilbage   

I dette og de kommende numre zoomer vi ind på de kommuner, der opnår gode resultater ved at organisere rehabiliteringsindsatsen på det kost- og ernæringsfaglige område i et samarbejde med de øvrige faggrupper i ældreplejen. Det kan være ved hjemmebesøg hos den ældre, kompetenceudvikling af plejen på det kost- og ernæringsfaglige felt, nye metoder for borgerinvolvering eller andet.

Denne gang ser vi nærmere på indsatsen i Roskilde Kommune, der satser målrettet på et tværfagligt samarbejde om rehabilitering af ældre og har etableret en tværfaglig ernæringsenhed.