CORONA-VIRUS påvirker din ansættelse i det offentlige

OBS - Er du ansat i en region gælder nedenstående ikke for pr. 14. maj 2020. Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har indgået en fælleserklæring om ansattes tilbagevenden til almindelig tilstedeværelse. Læs mere her 

 

Regeringen har opfordret alle danskere til at stå sammen for at komme godt igennem perioden med Corona-virus. Det gælder ikke mindst alle de offentligt ansatte.

Hovedformålet lige nu er at begrænse smitten, men samtidig forsøge at holde mest mulig gang i den danske økonomi.

I den offentlige sektor er der opgaver, som skal løses for vores fælles vitale velfærd, og andre opgaver, som man accepterer ikke bliver løst i en periode. Det betyder, at alle offentligt ansatte, der ikke indgår i sundhedsvæsenet, eller ikke har med særligt udsatte borgere (f.eks. ældre) at gøre, som udgangspunkt skal arbejde hjemme, uanset om det kan lade sig gøre eller ej.
Undtagelsen er dem, der er i vitale driftsmæssige funktioner, som nødpasning af børn, IT-afdelingerne, offentlig transport etc. Den enkelte leder skal sende sine medarbejdere hjem med løn. Det handler om at begrænse smitten. Grundreglen er, at de offentligt ansatte, der skal på arbejde, skal varetage de livsvigtige opgaver eller understøtte disse opgaver i den offentlige sektor.

Hvad mener vi det konkret betyder for dig som offentligt ansat?

Fokus i den offentlige sektor er at sikre de nødvendige funktioner. Det betyder, at en række opgaver, som ikke er nødvendige funktioner, lukkes ned, hvis ikke de kan klares ved hjemmearbejde. I forhold til de nødvendige funktioner vil der derimod sættes initiativer i gang eller planlægges med initiativer, der skal sikre stabil drift både nu og senere, hvis flere bliver syge. Fokus i den offentlige sektor er rettet mod disse vitale funktioner lige nu.

Hvis funktionen ikke bliver løst nu, vil du, som udgangspunkt, sendes hjem. Kan du løse opgaven hjemmefra, gør du det. Hvis ikke, så vil du sidde standby derhjemme. Du har ikke fri, men skal ikke møde på arbejde, og du får løn imens. Du kan ikke umiddelbart sættes til andre opgaver, men dette kan blive nødvendigt, hvis flere af de kollegaer, der løser de vitale opgaver, bliver syge. Dette vil først ske, når de, der varetager opgaverne, er sygemeldte. Her vil flere opleve at blive overført til de vitale opgaver. Sker dette, bør der være undervisning eller anden oplæring. Dette skal du deltage i, hvis din ledelse indkalder.

Kan min arbejdstid ændres?

Ja. Ledelsen kan, med begrundelse i den aktuelle situation, ændre din arbejdstid. Men varslingsregler skal overholdes, og disse regler indeholder, allerede i dag, bestemmelser om, hvad man gør, hvis fristerne ikke kan overholdes. Man kan f.eks., i de store offentlige køkkener, allerede nu lave fler-holds-skift med lavere bemanding for at sikre et større beredskab, hvis der kommer meget sygdom. Når man gør det, vil det typisk være for at lave nye mindre faste hold. Disse ændringer skal I acceptere, men hvis arbejdsfordelingen betyder, at I får færre timer, end I plejer, vil I være hjemsendt med løn i de timer. Betyder det derimod, at I får flere timer end I plejer, så skal I have ekstra betaling eller afspadsering for disse timer efter de gældende regler.

Kan mit arbejdssted ændres?

Ja, hvis man ønsker at samle arbejdet på færre adresser eller har brug for dig et andet sted, end du plejer at møde, kan det som udgangspunkt godt ændres. Hvis det betyder længere transporttid, skal arbejdspladsen både give tid til transport og dække omkostningerne ved transporten.

Kan jeg få nye opgaver?

Ja, men det skal være inden for rimelighedens grænser, og din arbejdsgiver skal sikre, at du får den nødvendige oplæring i opgaven. Det kan f.eks. være, at du er ansat i en kommunal kantine eller som kostfaglig eneansvarlig i en daginstitution, og du flyttes over på et plejehjemskøkken, der, på grund af sygdom, ikke kan få løst opgaverne. Det vil anses som værende rimeligt.
På samme måde kan regionalt ansatte flyttes til arbejde i køkkenet på et sygehus, der mangler folk. Et andet eksempel kan være kommunens eller regionens kliniske diætist, som man ønsker, skal løse vitale opgaver i driften af ældreplejen eller på sygehuset. Nye opgaver eller en flytning må kun ske, fordi der er mangel på arbejdskraft, der hvor du sendes hen, og at opgaverne ikke kan løses af dem, der normalt løser disse opgaver.

Kan min arbejdstid øges?

Ja, hvis sygdommen udvikler sig og der opstår personalemangel, vil raske medarbejdere få flere timer. Men timerne varsles og betales efter de gældende regler.

Hvad skal jeg gøre, hvis min leder sætter mig til opgaver, der ikke er relevante?

Arbejdsgiverne fra stat, regioner og kommuner er sammen med alle fagforeninger enige om, at det er vigtigt med lokal dialog om punkterne. Hvis I ikke kan løse udfordringer lokalt, er det vigtigt at bruge de lokale tillidsrepræsentanter eller de lokale HR-afdelinger til at få løst udfordringer.

Hvad med min egen sikkerhed?

Din sikkerhed er vigtig for dig og borgerne/patienterne. Hvis du flyttes til en funktion, hvor risikoen for at påføre sig smitte er større, så bør din arbejdsgiver have både særlige regler og retningslinjer for arbejdet, men også tilbyde grundig oplæring. Udgangspunktet er, at alle ansatte, allerede i dag, går sikkert på arbejde. På f.eks. sygehuse og plejehjem sørger man for, at alle ansatte ikke bliver udsat for særlig smitterisiko.
Husk, at der, i ældreplejen og på sundhedsområdet, i dag er særlige regler, som stadig gælder, både for de nuværende ansatte og for dem, der bliver overført til området. Det betyder, at gravide og personer med kroniske sygdomme ikke skal møde ind, hvis deres arbejde involverer direkte borgerkontakt.

Hvis du arbejder i et køkken, der ikke har borgerkontakt eller kontakt med personale, som er i direkte borgerkontakt, vil der ikke, på samme måde, være problemer. Det er den lokale ledelse, som håndterer dette.

Sundhedsstyrelsen har slået fast, at hovedreglen er, at der bør tages særligt hensyn til særligt sårbare grupper, og den enkeltes sundhed bør prioriteres højere end den funktion, den ansatte varetager.

Hvad skal jeg gøre, hvis der er mistanke om, at jeg er smittet?

Du har et stort ansvar for at undgå at sprede smitte. Hvis du har mistanke om, at du er syg, eller kan sprede smitte, skal du reagere. Du kan enten fortælle din leder eller læge om din mistanke. Din leder har pligt til kun at lade dig møde ind på arbejde, hvis lederen er sikker på, at det kan foregå forsvarligt. Som udgangspunkt vil det være din egen læge, der kan foretage vurderingen af, om det er forsvarligt, at du går på arbejde. Kan du ikke møde ind, vil du blive sygemeldt.

Afslutningsvis er det vigtigt, at medarbejdere og ledere sammen gør alt for, på bedst mulige vis, at løse de store udfordringer, som man har lokalt.

Har du/I brug for vejledning, så kontakt Kost og Ernæringsforbundet på 31 63 66 00.