Corona-virus skaber nye regler for elever og studerende

For elever på erhvervsuddannelserne og de studerende på professionshøjskolerne er der  god grund til at lytte godt efter disse dage, fordi Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet er nemlig på vej med regler om midlertidige foranstaltninger for uddannelserne.
Det vil blandt andet komme til at påvirke den afsluttende svendeprøve og eksamener.

For dig, som går på en erhvervsuddannelse, betyder det

Institutionen kan optage en elev til skoleundervisningen i hovedforløbet, uden at eleven har opnået et eller flere certifikater, praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet. Optagelse er betinget af, at eleven opnår certifikater eller aflægger grundforløbsprøven som led i skoleundervisningen på hovedforløbet. Det samme gælder for praktiske kompetencer, som det efter de almindeligt gældende regler for den uddannelse, som eleven er optaget på, er nødvendigt, at eleven opnår for at kunne optages til skoleundervisningen i hovedforløbet.

Institutionen kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse.

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen skal inddrages ved en institutions beslutning, hvis beslutningen indebærer, at krav til en afsluttende prøve fraviges.

Udskydelse af afsluttende prøver, herunder svendeprøver

Institutionen kan beslutte, at en afsluttende prøve, herunder svendeprøve, kan blive nødsaget til skulle gennemføres på et senere tidspunkt. Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, kan virksomheden og eleven, hvis de kan opnå enighed herom, aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt.

Du finder bekendtgørelsen her.

For dig, som tager en professionsbachelor, betyder det

Vil der fortsat være undervisning?

Efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne har Uddannelses- og Forskningsministeriet valgt, at der ikke vil være undervisning, som kræver fysisk fremmøde som led i uddannelsen.
Der henstilles til, at uddannelsesinstitutionerne i stedet arbejder for, at undervisningen kan blive gennemført ved brug af fx Skype eller andre online-løsninger. Der vil kunne opstå praktiske udfordringer, som gør det umuligt at gennemføre undervisningen. Derfor kan det også komme på tale at udskyde timer eller fag.

Du skal stadig være studieaktiv og opretholde din studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt.
Er du som studerende i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

 

Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt?

Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil den enkelte institution arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online).

Hvis institutionen vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil institutionen i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. Din institution vil orientere dig herom.
Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til din eksamenssituation, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er i praktik?

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

På Uddannelses og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde svar på mange spørgsmål omkring din uddannelse. Du finder den her

 

Derudover betyder de nye regler, at det er vigtigt, at elever og studerende holder sig opdateret på, hvordan udviklingen med Corona-virus kommer til at påvirke netop dit uddannelsesforløb.

Som ernæringsassistentelev kan du kontakte din uddannelsesinstitution eller Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen på fue@sevu.dk, hvis du har spørgsmål om din uddannelse.

Som professionsbachelorstuderende kan du kontakte din uddannelsesinstitution.