Dagsorden til generalforsamling 2016

Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent(er)

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Godkendelse af forretningsorden

 5. Godkendelse af dagsorden

 6. Beretning om forbundets virksomhed i perioden siden sidste ordinære generalforsamling

 7. Forelæggelse af regnskab for de tre forudgående regnskabsår

 8. Indkomne vedtægtsændringsforslag

 9. Indkomne forslag, herunder hovedbestyrelsens forslag til indsatser i den kommende generalforsamlingsperiode

 10.  Nedsættelse af fagråd

 11. Fastsættelse af kontingent

 12. Bekendtgørelse af valg til hovedbestyrelsen

 13. Valg af to kritiske revisorer og suppleanter

 14. Valg til Økonomaforeningens Jubilæumsfonds bestyrelse

 15. Eventuelt