ECTS-point

ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning. Et ECTS-point svarer til en gennemsnitlig arbejdsindsats for en studerende i ca. 27-28 timer

Pointsystem

Pointsystemet angiver hvor stor en samlet arbejdsindsats, målt i tid, der skal til for at gennemføre et givet modul.

  • 30 point svarer til arbejdsbelastningen i et semester.
  • 60 point svarer til studerendes fuldtidsarbejde i et år.

Uddannelsesinstitutionerne kan med disse normer give point til de enkelte moduler ud fra beregning og vurdering af, hvad arbejdsbelastningen er. Pointene siger ikke noget om niveauet for det enkelte modul, kun om arbejdsbelastningen.

Beregning af point

Et studenterårsværk regnes som ca. 1650 arbejdstimer årligt.  Studenterårsværket omfatter hele den studerendes uddannelsesindsats, herunder forberedelse til og deltagelse i undervisning, opgaveskrivning og eksamensdeltagelse samt evt. praktik. Et ECTS-point svarer derfor til en gennemsnitlig arbejdsindsats for en studerende i ca. 27-28 timer.

Merit overføres ikke automatisk

ECTS-systemet er udviklet for at lette gensidig anerkendelse og meritoverførsel, men det sker ikke automatisk. Beslutning om hvorvidt der skal gives merit, vil altid afhænge af en samlet vurdering og omfanget af det gennemførte uddannelsesforløb (antal ECTS-point), fagligt niveau og indhold af forløbet. Det er altid den uddannelses institution hvor uddannelsen afsluttes, der træffer beslutning om merit.