Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Et solidt fundament

 • Line Posselt og Mette Jensen [ t e k s t ] │ Scanpix [ f o t o ]

Kost & Ernæringsforbundet spurgte medlemmerne om deres tilfredshed med forbundet i 2010 og har spurgt igen i sommeren 2014. Den seneste undersøgelse viser, at tilfredsheden med Kost & Ernæringsforbundet ligger på 69 point på en skala fra 1-100 og loyaliteten over for forbundet på 76.  Begge dele er højere end i 2010 (se figur side 22).

− Det glæder hovedbestyrelsen, at vi ligger i den høje ende af skalaen og over gennemsnittet for andre fagforeninger i FTF, når det gælder tilfredshed og loyalitet, siger Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

− Vi står overfor at forny vores politiske struktur, så forbundet bliver bedre rustet til at rumme den mangfoldighed, som er en del af vores profession. Hvis det skal lykkes, er det vigtigt at have et solidt fundament at stå på. Det viser undersøgelsen, at vi har.

Det betyder noget for medlemmerne

Undersøgelsen viser også, hvilke områder medlemmerne vægter højt, og hvilke der kan styrkes. Eksempelvis peger undersøgelsen på, at forbundet i særlig grad skal fokusere på at styrke image og medlemstilbud.

Ved image forstås blandt andet, at forbundet fremstår troværdigt, er en stærk professionsfaglig forening og en forening, der varetager medlemmernes kost-, ernærings- og sundhedsfaglige interesser.

− Vi ligger relativt højt, når det gælder vores image og medlemstilbud, men vi kan blive bedre, og vi kan se, at det er noget, der har stor betydning for forbundets medlemmer. Derfor har hovedbestyrelsen bedt sekretariatet om at prioritere disse områder særligt i de kommende år. Det betyder, at der vil være større fokus på den politiske kommunikation over for medlemmerne, beslutningstagere og samfundet og øget synlighed omkring, hvilke tilbud vi har til professionen som helhed og til det enkelte medlem. 

Medlemmerne ønsker indflydelse

Undersøgelsen viser, at medlemmerne oplever at have indflydelse på forbundet f.eks. igennem deres tillidsrepræsentant, regionsbestyrelse og hovedbestyrelsen (se figur). Medlemmerne giver forbundet 72 point. Det er en stigning på 4 point siden 2010.

Forbundets demokratiske opbygning er det, der gør Kost & Ernæringsforbundet til et fællesskab og ikke kun en forsikringsordning, mener Ghita Parry.

− Det betyder, at man som medlem kan få indflydelse på den overenskomst, man er dækket af, på vores holdninger og vores politik. Og for mig betyder det styrke og legitimitet at vide, at jeg har 8.100 medlemmer i ryggen, når jeg går til møde på Christiansborg eller i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg.

Oplevelsen af at have indflydelse har betydning for medlemmernes tilfredshed og loyalitet over for forbundet, viser undersøgelsen. Og derfor drøfter hovedbestyrelsen, hvordan disse kanalerne til indflydelse kan sikres.

 − Der er ingen tvivl om, at der sker store forskydninger i medlemsskaren i disse år. Vi får flere og flere medlemmer, der er professionsbachelorer, kliniske diætister og kandidater. De skal sikres indflydelse på lige fod med de traditionelle medlemsgrupper som ernæringsassistenter og økonomaer. Alle medlemmers demokratiske indflydelse og muligheder er lige, og det er igennem samspillet mellem professionens forskellige faggrupper, at vi kan styrke vores profession til gavn for borgere og patienter,  siger Ghita Parry. 

En stærk profession

Undersøgelsen viser, at medlemmerne opfatter forbundet som en troværdig fagforening (76 point), at forbundet fremstår som en stærk professionsfaglig forening (73 point) og som en forening, der varetager medlemmernes kost-, ernærings-, og sundhedsfaglige interesser (74 point). Men undersøgelsen viser samtidig, at der er færre, der støtter forbundets holdninger til kost, ernærings-, og sundhedsfaglige problemstillinger. Her er der sket et fald fra 80 point i 2010 til 74 point i 2014.

− Vi fik lavet en rapport i 2012, der beskriver vores profession. Jeg er meget tilfreds med, at medlemmerne oplever, at vi slår stærkere igennem i forhold til hele professionen både indadtil og udadtil. Når det er sagt, har jeg tænkt meget over, hvad faldet i opbakningen til forbundets holdninger kan være et udtryk for. Jeg har bedt sekretariatet om at undersøge det nærmere. Er der særlige grupper, som har den opfattelse? Personligt tror jeg, at det er et udtryk for, at vi er gået fra primært at have fokus på arbejdsfeltet professionel forplejning til også at give udtryk for synspunkter på behandler-, forebyggelses- og ledelsesfelterne. Det er en tilvænning for alle grupper, at vi er talerør for hele professionen, men det er min og hovedbestyrelsens klare overbevisning, at det er en styrke. 

Noget for pengene

I undersøgelsen peges der på, at det har en meget stor betydning for den enkelte, hvilket udbytte man får af sit kontingent. Udbytte og medlemstilbud hænger sammen, og forbundet skal derfor have fokus på samspillet imellem kontingentets størrelse og medlemmernes udbytte.

Mange forskellige parametre indgår, når man skal vurdere udbyttet eller medlemstilbud. F.eks. individuel rådgivning, indgåelse af overenskomster, arrangementer, politisk interessevaretagelse, udbud af rabatordninger og meget mere. Værdien af udbyttet er i medlemmers opfattelse steget fra 62 point i 2010 til 70 point.

− Det er vigtigt, at det enkelte medlem oplever at få noget for sine kontingentkroner både i form af individuelle ydelser på et højt niveau, en dybt professionel interessevaretagelse ved overenskomstforhandlingerne og ved de politiske borde og et stærkt og dedikeret professionsfællesskab. Vi skal ikke hvile på laurbærerne, men have fokus på kontingent, medlemstilbud og på, hvordan vi prioriterer vores indsats, siger Ghita Parry.  

Rådgivning giver tryghed

Medlemmerne sætter den personlige rådgivning i forbundet højt og anser rådgiverne for at være både kompetente og imødekommende (71 point). De medlemmer, der har fået rådgivning inden for det seneste år (36 procent af de adspurgte), er mere tilfredse med forbundet end de medlemmer, der ikke har fået rådgivning.

− Det lønner sig at holde fast i det høje niveau af rådgivning. Det er en kerneopgave, og betydningen skal ikke undervurderes. Undersøgelsen viser, at den individuelle rådgivning og den tryghed, den giver medlemmerne, vejer tungt, når medlemmerne tilkendegiver høj tilfredshed med det udbytte, de får ved at være medlem, og vi vil i den kommende tid styrke rådgivningen både fra sekretariatets, regionsformændenes og tillidsrepræsentanternes side. Hovedbestyrelsen drøfter tillidsrepræsentantens rolle på arbejdspladsen og i forbundet. Det er afgørende for mig, at tillidsrepræsentanten har opbakning, viden og redskaber til at udføre sine opgaver.

Ny struktur i forbundet

Hvis medlemmernes tilfredshed skal øges yderligere, anbefales det i undersøgelsen, at forbundet sætter fokus på indsatsen for at fremstå som en fagforening, der er nytænkende, arbejder på at forbedre professionens omdømme, forbedrer løn og arbejdsvilkår for medlemmerne og sikrer, at der er job til kost-, ernærings- og sundhedsfaglige i fremtiden.

− Det giver utrolig god mening for mig at pege på netop disse områder, og de er allerede i dag en del af vores strategiske indsatsområder, som blev vedtaget ved kongressen i 2013. Jeg glæder mig over, at medlemmerne i undersøgelsen peger på, at de opfatter forbundet som en forening, der er præget af nytænkning. For jeg er sikker på, at hvis vi som forbund skal stå stærkt også i fremtiden, så er vi nødt til at tænke nyt, siger formanden, der glæder sig til at præsentere forbundets nye politiske struktur på en ekstraordinær kongres i 2015.

FAKTA
 

Kost & Ernæringsforbundets medlemsundersøgelse

 • Undersøgelsen er gennemført i 2014 af MSI Research.
 • MSI Research har gennemført tilsvarende undersøgelser for mange andre fagforeninger og A-kasser, blandt andet FTF-A.
 • 5.737 medlemmer blev spurgt, 1.797 svarede, det giver en svarprocent på 31, hvilket er højt for denne type undersøgelser.
 • Undersøgelsen er repræsentativ. Det betyder, at resultaterne afspejler hele medlemsgruppen uanset alder og køn, uddannelse og stilling, arbejds- og bosted.
 • Du kan se resultatet af undersøgelsen inkl. fordelingen på baggrundsvariabler:

www.kost.dk/medlemsundersoegelsen2014

 

FAKTA
 

Medlemmernes arbejdsfelter

 • Professionel forplejning
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Behandling og vejledning
 • Ledelse

www.kost.dk/profession