Fair valgkamp og etiske retningslinjer

I forhold til kandidaternes valgoplæg yder sekretariatet korrekturlæsning, men ikke yderligere bistand. Kandidatoplæggene lægges på sitet i den rækkefølge forbundet har modtaget dem.

Fair valgkamp

 • Skriv og tal om hvad du synes. Fremhæv dine mærkesager.
 • Undlad at omtale dine modkandidaters udseende, race, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.
 • Der gives lige vilkår for at føre valgkamp bl.a. ved økonomisk kompensation for deltagelse i de fem fastlagte valgmøder, adgang til de samme informationer, således at allerede valgte ikke får et fortrin. Se retningslinjer i det nedenstående.

Fredsvalg

Hvis der til valg kun er opstillet det antal personer, der ifølge vedtægterne skal være til de enkelte poster i hovedbestyrelsen, bortfalder valget, og de opstillede kandidater er valgt. Dette offentliggøres på kost.dk d. 15. februar kl. 15. De valgte tiltræder umiddelbart herefter.

Kampvalg

Er der flere kandidater til de enkelte poster i hovedbestyrelsen, er der kampvalg, og så gælder der nedenstående for alle kandidater:

 

 • Kandidater afholder alle udgifter til egen valgkamp (kampagnemateriale, porto og forsendelse, transport, mødeudgifter mv.). Dog gælder særlige regler for de fem valgmøder, der er fastlagt af hovedbestyrelsen: se nedenfor under valgmøder.
 • Kandidater har mulighed for i begrænset omfang at få sekretariatet til at fremsende faktuelle oplysninger, vi allerede er i besiddelse af, til brug for egen valgkamp (f.eks. på det kostfaglige område). Eventuelle oplysninger, der gives til én kandidat, formidles samtidig til de øvrige kandidater.
 • Kandidater har ikke mulighed for at trække på sekretariatets medarbejdere til skrivning af debatindlæg, taler, rådgivning mv. til brug for valgkampen. Dog fortsætter det sædvanlige samarbejde mellem politisk ansatte og sekretariat om forbundets løbende emner under valgkampen (f.eks. bistand til at skrive leder i fagbladet, skrive debatindlæg, mv. skrive/udsende nyhedsbreve, løbende sparring mv.).
 • Under den periode, hvor valgkamp begynder, og mens stemmeafgivningen foregår (dvs. fra 15. feb. kl. 12.00 til 19. mar. kl. 12.00): Samarbejdet mellem kandidater og sekretariatet suspenderes. Det betyder i praksis, at kontakt mellem kandidat og sekretariat i dette tidsrum udelukkende foregår via direktøren.
 • Kandidater kan af persondataforordningsmæssige hensyn ikke få udleveret (elektroniske) adresselister på medlemmer eller grupper af medlemmer, ligesom sekretariatet ikke udsender mails el.lign. på vegne af kandidater.
 • Kandidater har ikke mulighed for at trække på bistand i sekretariatet til praktiske forhold i forbindelse med valgkampen (planlægning af valgmøder, udsendelse af materiale el.lign.).

 

Retningslinjerne træder i kraft i samme øjeblik en kandidat officielt meddeler sit kandidatur.

Procedurer for valgmøder

 • Valgmøderne er åbne for alle medlemmer
 • Valgmøderne annonceres på kost.dk og pr. mail til stemmeberettigede medlemmer. Udføres af sekretariatet. Tilmeldingsfrist en uge før valgmødet. Valgmødet gennemføres, hvis der er minimum 20 deltagere.
 • Hvis der er kampvalg, så afholdes ét valgmøde i hver region:
  • 19.02.19 Region Sjælland
  • 20.02.19 Region Hovedstaden
  • 21.02.19 Region Syddanmark
  • 26.02.19 Region Nordjylland
  • 28.02.19 Region Midtjylland
 • Der gennemføres kun valgmøder om de poster, hvor der gennemføres en valghandling.
 • Valgmødets afvikling:

Direktøren byder velkommen og er ordstyrer.

Oplæg fra kandidaterne på ca. 2 minutter. Derefter debat.

 • Vilkår for alle kandidater i forbindelse med afholdelse af valgmøder, som er fastlagt af hovedbestyrelsen:
 • Forbundet afholder udgifter til udsendelse af invitation, afholdelse af valgmøder samt refunderer kandidaternes udgifter til transport og frikøb/dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (evt. bilag indsendes til Stella Bangsbo, sb@kost.dk)

 

Urafstemning

Afstemningen vil foregå fra d. 5. mar. kl. 00.01 til 19. mar. kl. 12.00.
Kandidaterne præsenteres på listen i alfabetisk rækkefølge efter fornavn for hver post der er kampvalg til.

Resultatet af valgkamp offentliggøres på kost.dk d. 19. mar. kl. 15.00. Forinden modtager kandidaterne en mail fra forbundet (Stella Bangsbo) vedr. valgets resultat. De valgte tiltræder umiddelbart derefter.

 

Vi ønsker alle et godt valg!