FAQ til dig som er klinisk diætist

”Vi har et klart ønske om at skabe en endnu stærkere faglig diætist-profil i fremtiden. Derfor er vi gået sammen med Kost & Ernæringsforbundet om denne vision, som bl.a. vil betyde oprettelsen af et ’Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD’ som en del af Kost & Ernæringsforbundet. Det giver meget større politisk og faglig gennemslagskraft i ministerier, myndigheder og styrelser, at vi samler diætisterne ét sted ” fortæller Mette Pedersen formand for Foreningen af Kliniske Diætister. ”Denne vision er en win-win situation for begge nuværende organisationers medlemmer. Hvis vi samler alle ernæringsprofessionelle i én fælles organisation, kan vi sammen udvikle både det snævre diætistfællesskab og det bredere professionsfællesskab. Gør vi tingene sammen, står vi stærkere overfor arbejdsgivere, politiske beslutningstagere og myndigheder. ” fortsætter Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet. Herunder kan du læse mere om, hvordan en fælles fremtid ser ud med FaKD - Fagligt Selskab af Kliniske Diætister som en del af Kost & Ernæringsforbundet.

Hvad skal jeg gøre?

Hvis der på generalforsamlingerne bliver besluttet, at Foreningen af Kliniske Diætister fremover skal være et fagligt selskab som en del af Kost & Ernæringsforbundet, så behøver du ikke at foretage dig yderligere – det praktiske sker automatisk:

Hvis du i dag er medlem af Foreningen af Kliniske Diætister overgår dit medlemskab automatisk til Kost & Ernæringsforbundet, og du bliver samtidig medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD.

Hvis du i dag er medlem af Kost & Ernæringsforbundet og klinisk diætist, bliver du automatisk også meldt ind i Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD.

For at visionen kan blive til virkelighed, skal det først besluttes på de planlagte ekstraordinære generalforsamlinger. Mød op på den ekstraordinære generalforsamling i din organisation, og gør din stemme gældende. De to hovedbestyrelser i henholdsvis Foreningen af Kliniske Diætister og Kost & Ernæringsforbundet anbefaler at stemme ja til den fælles vision. Foreningen af Kliniske Diætister afholder første del af den ekstraordinære generalforsamling i Århus d. 25. maj og anden del afholdes i København d. 26. maj. Kost & Ernæringsforbundet afholder ekstraordinær generalforsamling hhv. i Århus d. 24. maj og i København d. 26. maj.

Husk at sikre, at dine medlemsoplysninger i medlemssystemerne er opdateret og indeholder korrekte kontaktoplysninger (adresse, mailadresse, tlf.nr.) og arbejdspladsoplysninger. Så er du med til at hjælpe med, at overførelsen sker så smidig som muligt.

Hvordan bliver Foreningen af Kliniske Diætister en del af K&E?

Der oprettes et fagligt selskab af kliniske diætister (FaKD) i Kost & Ernæringsforbundet.

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD vil have egen bestyrelse, egne vedtægter og eget budget.

Formålet med Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD er bl.a.:

 • At varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesser.
 • At medvirke til at skabe flere arbejdspladser for medlemmerne.
 • At medvirke til at opretholde og højne det faglige niveau blandt medlemmerne.
 • At medvirke til at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde.

Hvem kan blive medlem af FaKD?

Du kan blive medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD, hvis du har gennemført en eller flere af følgende uddannelser:

 • Klinisk diætist (PBES med speciale i klinisk diætetik, økonoma + overbygning, ernærings- og husholdningsøkonom + overbygning, husholdningslærer + overbygning),
 • Kandidat, mastergrad, ph.d. og doktorgrad (f.eks. cand.scient. i human/klinisk ernæring, cand.scient.san, cand.scient. san.publ.) og med autorisation som klinisk diætist.
 •  

Du kan også blive medlem af det faglige selskab, hvis du er under uddannelse på Professions bacheloruddannelsen i ernæring og sundhed med linjen Sundhedsfremme og diætetik med toningen klinisk diætetik.

Alle medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister ved overgangstidspunktet vil forsætte som medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD.

Hvad koster det?

Du vil fremover kun betale kontingent til Kost & Ernæringsforbundet. Medlemskab af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister er indeholdt i Kost & Ernæringsforbundets kontingent.

Her kan du se kontingentsatserne

 

Nuværende FaKD Kontingent pr. mdr. FaKD som en del af K&E Kontingent pr. mdr.
Aktiv 460 Fuldt medlemskab 465
Ledig 250 Fuldt medlemskab - ledig 233
Barsel/orlov 368 Fuldt medlemskab – orlov 346
Studerende 0 Fuldt medlemskab – studerende 50
Pensionist 167 Interessemedlemskab A 50
Passive 148 Interessemedlemskab B 132

Få mere info om K&E’s kontingenter på kost.dk under ’medlemskab’

Studerende, som overføres fra Foreningen af Kliniske Diætister til Kost & Ernæringsforbundet, har gratis medlemskab af K&E i 3 måneder og overgår herefter til normal studerende-medlemskab.

Hvornår bliver visionen en realitet?

Hvis der er opbakning til den fælles vision blandt medlemmerne på de ekstraordinære generalforsamlinger d. 24. - 26. maj 2018, bliver Foreningen af Kliniske Diætister til Fagligt selskab af Klinisk Diætister - FaKD, som en del af Kost Ernæringsforbundet pr. 1.10 2018.

Det er aftalt mellem Foreningen af Kliniske Diætister og Kost & Ernæringsforbundet, at medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister har mulighed for at få hjælp fra Kost & Ernæringsforbundets forhandlingsafdeling allerede pr. 1.9. 2018. Det er for at sikre en glidende overgang, og at alle kan få god medlemsservice.

Hvilken hjælp kan jeg få ift. min løn og ansættelse?

Som medlem af K&E får du adgang til et professionelt sekretariat. Der er   12 medarbejdere i K&E’s forhandlingsafdeling, som ud over at forhandle   overenskomster med arbejdsgiverne med nogle års mellemrum, også hjælper   dig personligt. Du kan kontakte forhandlingsafdelingen hvis f.eks. du har   brug for hjælp ift. din løn og ansættelse, har brug for en bisidder, ved sygemelding, hvis du bliver opsagt, eller skal på barsel.

 

Som lønmodtager

Du kan få hjælp og rådgivning til at

 • gennemgå ansættelseskontrakt og lønindplacering
 • få mest muligt ud af forhandlinger med din arbejdsgiver
 • sikre dine rettigheder på jobbet
 • forsvare dine rettigheder, hvis du bliver afskediget
 • forsvare dine interesser i forbindelse med omstruktureringer og udlicitering
 • få vurderet om, der har fundet overtrædelser af forskelsbehandlingsloven sted på din arbejdsplads
 • få rådgivning, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads
 • få faglig sparring (uddannelser, arbejdsmarked, fagpolitik mv.)
 • få karrierevejledning (efter- og videreuddannelse, jobskifte, udfordringer)

Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant kan også hjælpe i   hverdagen, hvis de er valgt på din arbejdsplads

 

Som selvstændig

Kan du bl.a. få hjælp og gode råd fra vores konsulenter i   forhandlingsafdelingen vedr. opstart, forsikring, økonomi og få gratis erhvervs- og produktansvarsforsikring. Har du allerede en forsikring gennem Foreningen af Kliniske Diætister, vil den overgå til K&E’s tilsvarende forsikring – du vil høre nærmere om, hvordan   dette sker.

I K&E får alle selvstændige diætister som minimum samme service, som du kan modtage i den nuværende Forening af Kliniske Diætister, og får samtidig adgang til et bredere netværk af selvstændige og freelancere,   som vil kunne inspirere din forretning.  Læs mere om K&E’s nuværende tilbud   til selvstændige og freelancere   her.

Dine klienter vil også i fremtiden kunne finde din klinik via et   Danmarkskort – kortet vil være på Fagligt Selskab af Kliniske Diætister –  FaKD’s site på kost.dk.

 

Som leder

Har du desuden adgang til K&E’s særlige tilbud til ledere. Udover hjælp og rådgivning i forhold til din egen løn og ansættelse   samt personlig karrierevejledning, har du også adgang til K&E’s ledernetværk,   hvor du kan møde andre ledere. Læs mere  her.

Hvad betyder det, at flere bliver en del af noget større?

Den fælles vision skal sikre, at alle diætister får lige adgang til de   fordele, der ved at være medlem af en overenskomstbærende fagforening -   en del af noget større.

Hvis Foreningen af Kliniske Diætister bliver en del af K&E, står vi   stærkere sammen, når der skal forhandles løn og sikres bedre   ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø for alle kost-, ernærings- og   sundhedsfaglige. Fx er K&E en del af Sundhedskartellet, som udover at   forhandle overenskomster, også bliver repræsenteret i en række   samarbejder. Det er Foreningen af Kliniske Diætister ikke i dag.

K&E’s professionsafdeling består af 12 professionsfaglige   medarbejdere, som alle arbejder for medlemmernes interesser og   faglighed. K&E er repræsenteret i en række       faglige partnerskaber og udvalg, og   repræsenterer kliniske diætister i det arbejde, der foregår der, og   koordinerer med Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD, hvor   det vil være relevant.

I internationale faglige sammenhænge vil Fagligt Selskab af Kliniske   Diætister – FaKD i fremtiden varetage den ene af K&E’s pladser i EFAD.

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD vil i fremtiden være   ansvarlig for udvikling af NCP, og NCP vil derfor være tilgængeligt  for medlemmer af K&E.

Sammen er vi styrket i forhold til at arbejde for bedre grunduddannelse   og efter- og videreuddannelse. I fremtiden vil Fagligt Selskab af Kliniske   Diætister - FaKD og K&E samarbejde og koordinere opgaverne på   professionshøjskolerne.

Hvad betyder det i forhold til min overenskomst?

Den fælles vision betyder, at K&E i fremtiden vil stå stærkere overfor arbejdsgiverne. For der er en vældig styrke i tal. Jo flere vi er, jo stærkere er vi, til alles fordel.

Kost & Ernæringsforbundet er den organisation, der forhandler overenskomsterne for blandt andet kliniske diætister på både det private og det offentlige område. På det private område forhandler forbundet normalt direkte med den enkelte arbejdsgiver, mens vi på det offentlige område forhandler med henholdsvis KL, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen, som er de offentlige arbejdsgiverorganisationer. Overenskomsterne er resultatet af de overordnede forhandlinger og udgør det fælles aftalte grundlag for løn- og arbejdsvilkår. Heraf fremgår det, hvilken løn du som minimum skal have, retten til den 6. ferieuge, de aftalte regler for ferie og barsel, pensionsindbetalinger, muligheder for uddannelse og eventuelle særlige vilkår for netop dit arbejde. Vores modpart har ledelsesretten, og kun en stærk organisation kan forhandle mærkbare resultater hjem.

Hvilket fagblad vil jeg modtage som klinisk diætist?

Fremover vil du modtage 2 fagblade. Diætisten 6 gange årligt og fagbladet Kost, Ernæring og Sundhed 11 gange årligt.

Er du studerende og medlem af FaKD modtager du Diætisten digitalt. Begge fagblade vil desuden være tilgængelig på kost.dk.

Hvordan får jeg i fremtiden information?

Alle medlemmer af K&E har adgang til kost.dk, hvor du kan finde inspiration og viden om kost, ernæring og sundhed. Du kan også finde viden om arbejdsmiljø, ledelse, løn og ansættelse og oversigt over arrangementer i nærheden af dig. Du kan også hente værktøjer, opslagsværker og ernæringsberegnede opskrifter.

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD får et særskilt site på www.kost.dk. Her vil du kunne finde de informationer, som du plejer at finde på www.diaetist.dk.

Du vil modtage nyhedsbreve fra K&E. Du vil også modtage nyhedsbreve fra FaKD.

Du vil også i fremtiden kunne finde FaKD og K&E på Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn. Vær med og deltag i debatten.

Hvilke arrangementer kan jeg deltage i?

Du kan både deltage i K&E’s arrangementer og temadage, samt de kurser, arrangementer og årsmøder, som Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD afholder målrettet kliniske diætister.

Hvordan bliver den regionale struktur?

Foreningen af Kliniske Diætister planlægger at nedlægge den regionale struktur med regionale repræsentanter i forbindelse med etablering af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD.

Som medlem af Kost & Ernæringsforbundet er man en del af forbundets regionale politiske struktur. Forbundet består af syv regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Grønland og Færøerne har status som særlige regioner. Regionerne har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Ét bestyrelsesmedlem i regionen skal være en elev eller studerende.

Hvordan kan jeg fremadrettet engagere mig?

Hvis du vil engagere dig professionsfagligt eller fagpolitisk, er der disse muligheder:

at deltage i FaKD’s ERFA-grupper, som fortsætter

at deltage i FaKD's årsmøde og andre faglige arrangementer

at stille op til FaKD's bestyrelsesposter. Næste valg er ultimo 2020

at deltage i forberedende arbejdsgrupper til styrelser, arbejdet med rammeplaner, kliniske retningslinjer og Diætistens redaktion

at søge midler til at oprette fagrådsprojekter eller til din egen faglige og personlige udvikling. Læs mere her.

at engagere dig i K&E's regionale aktivitetsudvalg, hvor du har mulighed for at afholde lokale arrangementer og temadage/kurser

at stille op til K&E´s politiske poster i hovedbestyrelsen. Næste valg er primo 2019 med frist for kandidatur d. 15. februar 2019 kl. 12.

at stille op til K&E´s regionale bestyrelser. Næste valg er i 2. kvartal 2019 ifm. regionernes generalforsamlingerne.

at stille op som tillidsrepræsentant på din arbejdsplads Læs mere her.

Hvem bliver formand for det faglige selskab FaKD?

Formandskabet og bestyrelsen for FaKD fortsætter frem til valget på Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD’s generalforsamling i 2020. Du kan stille op til Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD’s bestyrelse i henhold til vedtægterne.

Indtil førstkommende generalforsamling i november 2020 udgøres bestyrelsen af den indtil da værende bestyrelse i FaKD med samme konstituering.

Det betyder at Mette Pedersen fortsætter som formand, og Trine Klindt fortsætter som næstformand for Fagligt selskab af Kliniske Diætister. Og at bestyrelsen også fortsætter til de går på valg.

Hvad sker dermed Foreningen af Kliniske Diætisters nuværende formue?

Foreningen af Kliniske Diætister råder i dag over en formue. Ved etablering af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister øremærkes disse midler til fagligt, socialt, uddannelses- og forskningsmæssigt arbejde for kliniske diætister. Formuen sættes bogstavelig talt ind på en selvstændig bankkonto, som bestyrelsen for Fagligt Selskab af Kliniske Diætister alene kan disponere over. Forbrug fra denne konto er underkastet selvstændig revision, således at det sikres, at pengene udelukkende går til overfornævnte formål.

Hvor får Fagligt Selskab af Kliniske Diætister kontor?

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD får kontor i Kost & Ernæringsforbundets professionsafdeling i forbundets lokaler på Holmbladsgade 70, 2300 København S. FaKD kan også benytte sig af Kost & Ernæringsforbundets mødefaciliteter på samme adresse fx til afholdelse af arrangementer, mødet etc.

Hvordan foregår samarbejdet i hverdagen?

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister har en samarbejdsaftale med Kost & Ernæringsforbundet. Du kan finde samarbejdsaften i generalforsamlingsmaterialet på www.kost.dk/gf18

Hvad gør jeg som studerende?

Som studerende i Foreningen af Kliniske Diætister overføres du automatisk til K&E, og får gratis medlemskab af K&E i 3 måneder. Herefter overgår du til normalt studerende-medlemskab. Du skal ikke foretage dig andet, end at sikre at dine medlemsoplysninger er opdaterede.

Hvad sker der med mine kontante medlemsfordele?

Alle medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister kan se frem til at beholde deres medlemsfordele – også efter etableringen af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister. Der kommer særlig information om, hvordan medlemmer hos Foreningen af Kliniske Diætister, som har tegnet forsikringer gennem RUNA, rent praktisk skal forholde sig.

Skal jeg skifte A-kasse?

Nej. Fagforening og A-kasse er adskilt. I Kost & Ernæringsforbundet anbefaler vi, at du melder dig ind i FTFa.