Ferie og fridage

Hvor meget ferie har du krav på?

Ifølge Ferieloven har du ret til fem ugers ferie i hvert ferieår. Dette svarer til 25 dages ferie.

Efter de nye regler optjener du ferie fra 1. september til 31. august (nu kaldet ferieåret), som kan afholdes samtidig, derfor begrebet samtidighedsferie, i perioden fra 1. september til 31. december, altså en forlænget periode på 16 måneder, ferieafholdelsesperioden.

Du har krav på, at tre uger af din ferie, den såkaldte hovedferie, bliver lagt samlet i perioden fra 1. maj til 30. september. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien lægges uden for dette tidsrum. Du kan også aftale, at den deles op. Dog skal mindst ti dage afholdes samlet.

De sidste to ugers ferie er din restferie. Denne kan placeres både før og efter hovedferien. Du har ret til at afholde restferien som hele ferieuger ( 2 gange 5 feriedage); men du kan også aftale med din arbejdsgiver, at dagene deles op. Skyldes det driftsmæssige forhold har arbejdsgiveren ret til at kræve dagene delt op.

Prøv Forhandlingsfællesskabet nye Ferieplanlægger her.

I Ferieplanlæggeren får du et samlet overblik over alle dine 6 ferieuger. Du kan bruge den til at indtaste for hver måned, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt. Så får du en idé om, om du har optjent nok, eller om du fx har behov for at tale med din chef om at få ferie på forskud. Du kan også se, hvor meget 6. ferieuge du råder over og markere, hvis du ønsker at benytte din 6. ferieuge.

Feriefridage - 6. ferieuge

Kost & Ernæringsforbundet har i de kollektive overenskomster forhandlet sig frem til  fem ekstra feriedage. Disse kaldes enten feriefridage eller 6. (sjette) ferieuge. Er du ansat på en arbejdsplads, som er overenskomstdækket, har du derfor ret til at holde fri i fem ekstra dage med løn udover de fem ugers ferie.

Kan du selv bestemme, hvornår du vil holde ferie?

Du skal blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår du kan holde ferie.

Udgangspunktet for placering af ferien er, at det skal ske ved aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Kan du ikke blive enig med din arbejdsgiver, eller holder virksomheden ferielukket, kan din arbejdsgiver i sidste ende bestemme, hvornår du skal holde ferie.

Har du skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver tage hensyn hertil ved planlægning af ferien.

Varsler i forbindelse med ferie

Du har krav på at kende placeringen af din hovedferie tre måneder før, du skal holde den samt kende til placeringen af restferien en måned inden afholdelse. Du kan aftale et kortere varsel med din arbejdsgiver.

Den nye ferielov og de nye aftaler

På denne side har vi placeret den vigtigste viden om de nye ferieregler. 

Hvad betyder de nye regler om ferie for mig?

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, og samtidig hermed også nye ferieaftaler på både det kommunale, regionale og statslige område.
Den store ændring er, at danske lønmodtagere nu optjener og afholder ferie samtidig. De nye regler gælder for optjening og afholdelse af de 5 ugers lovpligtige ferie. Hvis du er ansat på en overenskomst har du yderligere ret til din 6. ferieuge/særlige feriedage og en forhøjet ferieprocent. Disse rettigheder forsvinder ikke, men kan være ændret en smule.

På denne side prøver vi at give dig et overblik over lovens væsentligste punkter og hvad de vil betyde for dig.

Hvis du har mere specifikke spørgsmål er du altid meget velkommen til at ringe til Forhandlingsafdelingen på telefon 3163 6600.

Det allervigtigste du skal vide er, at hvis du er ”helt almindeligt ansat” og ikke har særlige forhold, så er ændringerne ikke den store omvæltning for dig!

OBS – Som ansat på en kommunal/regional/statslig arbejdsplads er du omfattet af den dertil hørende ferieaftale.  Er du ansat på det private område uden overenskomst er det Ferieloven, der gælder, eventuelt suppleret med de aftaler du i øvrigt har indgået med din arbejdsgiver.

Hvad ændrer sig omkring optjenings- og afholdelsesperiode?

Efter de nuværende regler, hvor vi har forskudt ferieår, optjener du ferie i et kalenderår (optjeningsåret), fra 1. januar til 31. december - og denne ferie kan du holde i ferieåret fra 1. maj året efter og frem til udgangen af april det efterfølgende år.

Efter de nye regler optjener du ferie fra 1. september til 31. august (nu kaldet ferieåret), som kan afholdes samtidig, derfor begrebet samtidighedsferie, i perioden fra 1. september til 31. december, altså en forlænget periode på 16 måneder, ferieafholdelsesperioden.

Du optjener (stadig) 2,08 feriedag pr. måned, som kan afholdes måneden efter.

Bemærk, at der altså også er nye ord – og nye betydninger:

 

Gammelt

Nyt (pr. 1. september 2020)

Optjeningsåret, 12 måneder
1. januar, år X – 31. december, år X

Ferieåret, 12 måneder
1. september, år X – 31. august, år Y

Ferieåret, 12 måneder
1. maj, år Y – 30. april, år Z

Ferieafholdelsesperioden, 16 måneder
1. september, år X – 31. december, år Y

 

Hvornår påvirker det mig?

Den ferie du optjener i kalenderåret 2019, som du skal holde fra 1. maj 2020, bliver påvirket af både de nugældende regler og af de nye regler.

Fra 1. maj 2020 og frem til 31. august 2020 skal/må du kun holde en del af den ferie, du har optjent i kalenderåret 2019, nemlig 16,7 dage. Disse 16,7 dage har du optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019.

Herudover har du også, hvis du er ansat på en overenskomst, din 6. ferieuge/særlige feriedage og eventuelt overført ferie fra det forgangne ferieår.

Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler. Du optjener herefter 2,08 dages ferie med løn pr. måned, som du kan holde med det samme.

Jeg plejer at holde fire ugers sommerferie. Kan jeg også det i 2020?

Når du skal til at planlægge sommerferien og anden frihed for perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 skal du bide mærke i, at du som udgangspunkt (og du har været ansat hele året 2019) alene har de 16,7 feriedage.

Du skal derfor være særlig opmærksom, hvis du plejer at holde fire ugers sommerferie, eller i alt 20 feriedage. Du vil her skulle supplere de optjente 16,7 feriedage fra 1. januar til 31. august 2019 enten med at bruge af din 6. ferieuge/særlige feriedage, eller ved at aftale at gemme noget ferie fra året før.

Hvad betyder overgangsordningen for mig, og hvad så med min øvrige optjente ferie?

Overgangsordningen er gældende for perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Den ferie du optjener her, kommer du ikke til at bruge, da du den 1. september 2020 overgår til samtidighedsferie, og så jo faktisk har dobbelt ferie. Det kan arbejdsmarkedet ikke bære. Det betyder dog ikke, at du mister dine feriemidler for den optjente ferie. Pengene bliver indberettet til og opbevaret/indefrosset i en ny ”fond for tilgodehavende feriemidler” og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.

Hvad med min 6. ferieuge og min særlige feriegodtgørelse (ferietillæg)?

Disse rettigheder består, men er indarbejdet i de særlige aftaler på henholdsvis det kommunale, regionale og statslige område.

Du har fortsat ret til 6. ferieuge, disse regler er ikke ændret, perioden ej heller, den er altså stadig forskudt.
Det betyder, at du optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj året efter.

Der er små og få ændringer omkring den særlige feriegodtgørelse/ferietillægget, fx i forhold til hvornår det udbetales. På det kommunale og regionale område udbetales den særlige feriegodtgørelse for eksempel over 2 gange i stedet for én som nu. Under "Materialer" finder du et link til aftalerne på det kommunale og regionale område, der giver dig indblik i detaljerne. Hvis du er i tvivl, når det bliver relevant, er du velkommen til at kontakte os.

Hvor meget ferie kan jeg holde hvornår?

Fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 kan du holde 5 uger og den 6. ferieuge.

Fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 kan du holde 16,7 dages ferie, eventuelt suppleret med 6. ferieuge.

Fra 1. september 2020 gælder de nye regler og overgangsperioden er slut.
Du optjener herefter 2,08 dages ferie med løn pr. måned, som du kan holde med det samme.

Sygdom og ferie

Bliver du syg, inden din arbejdstid normalt begynder på første feriedag, har du ret til at holde ferien senere. Du skal sygemelde dig efter arbejdspladsens almindelige retningslinjer.

Bliver du syg, efter din ferie er begyndt, har du ret til at få erstatningsferie, men først efter fem sygedage. Det betragtes som en karensperiode.

Karensperioden regnes sammen hen over et helt ferieår. Derfor bør du melde dig syg og dokumentere det, også selv om du forventer, at sygdomsperioden varer mindre end fem dage. Ellers vil evt. senere sygdom under ferie igen skulle fratrækkes fem dages karens.

Retten til erstatningsferie indtræder først fra det tidspunkt, hvor du har sygemeldt dig.

Du skal desuden dokumentere sygdommen i form af lægeerklæring fra første sygedag. Lægeerklæringen skal du selv betale. Reglen gælder også, hvis du bliver syg i udlandet. Dokumentation kan være en sygehusjournal eller en erklæring fra en udenlandsk læge.

Bliver du rask inden din planlagte ferieperiode er udløbet, skal du raskmelde dig, så du kan afholde den sidste del af den planlagte ferie. Erstatningsferie kan kun afholdes i forlængelse af din planlagte ferie, hvis du har aftalt det med din leder.

Dette gælder, hvis du har optjent ret til fem ugers ferie. Har du optjent mindre, får du en tilsvarende kortere karensperiode.

Er der andet nyt?

De største og mest betydningsfulde øvrige ændringer er som følger:

  • større beskyttelse af afholdelsen af ferie, i særlig grad de første 4 uger, der som hovedregel skal afholdes og ikke må udbetales. Selvom der måtte opstå en feriehindring skal de som udgangspunkt overføres og afholdes i det efterfølgende ferieår.