Fik kompensation for fyring uden varsel

  • Jeannette Ulnits   [ TEKST ] Jens Wognsen [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Jens Wognsen [ FOTO ]

− Jeg har kun hørt dem sige, at jeg skulle tage den tid, det tager at blive rask. Fyringen var som en spand koldt vand i hovedet, siger ernæringsassistent Marianne Thomsen.

Hun gik til fraværssamtale i august 2019 i den tro, at hun sammen med sin leder skulle planlægge sin tilbagevenden til jobbet efter ti ugers sygemelding på grund af stress og depression. Til mødet blev hun i stedet præsenteret for en fyreseddel.

Fik stress efter plejeorlov

Marianne Thomsen blev fuldtidsansat i kantinen på erhvervsskolen i 2008. I årene efter måtte hun sideløbende passe først sin kræftsyge mor, dernæst sin far, indtil hun, tæt på hans død, fik plejeorlov.

Ernæringsassistenten fortæller, at det var en tid med et voldsomt pres, også fordi det psykiske arbejdsmiljø på jobbet “ikke var det bedste”.

I august 2018 fik hun tilkendt plejeorlov, der i praksis betød, at hun gik på arbejde, når farens tilstand tillod det. Da hun i maj 2019, to uger efter farens død, skulle tilbage på arbejdet, kollapsede hun fysisk og mentalt.

− Jeg havde det utroligt dårligt. Jeg kunne ikke koncentrere mig, kunne ikke huske noget og tålte ingen støj og uro, så min læge sygemeldte mig på grund af stress og depression, forklarer hun.

Lederen lod til at forstå Marianne Thomsen og bad kun om at blive løbende orienteret gennem HR. Undervejs deltog ernæringsassistenten i to fraværssamtaler, hvor omdrejningspunktet var hendes bedring.

Efter ti uger gik det så meget fremad, at Marianne Thomsen i samråd med sin psykolog lagde en plan til ledelsen for en skånsom opstart fire uger senere. Samtidig blev ernæringsassistenten indkaldt til sin tredje obligatoriske fraværssamtale. 

Fyret ved fraværssamtale

− Den 8. august mødtes jeg med tillidsrepræsentanten i kantinen, så vi kunne følges ad til det sædvanlige mødelokale. Jeg studsede lidt over, at vi denne gang skulle holde mødet på skolelederens kontor, men regnede stadig med, at alt var, som det skulle være, siger hun.

Skolelederen slog dog hurtigt fast, at Marianne Thomsens forslag ikke længere var relevante. Hun overrakte hende en opsigelse, der var gældende fra den 31. august, sammen med nogle ord om, at skolen ikke havde ressourcer til hendes langvarige sygefravær.

I samråd med tillidsrepræsentanten kontaktede Marianne Thomsen forbundet for at fortælle om opsigelsen.

Usaglig opsigelse

Det er en usaglig opsigelse, fastslog Kost og Ernæringsforbundet og pegede på, at arbejdspladsen ikke havde udvist tilstrækkeligt social ansvarlighed i forhold til at forsøge at indsluse Marianne Thomsen i jobbet igen. Afskedigelsen skete tilmed uden partshøring og uden orientering af forbundet − som arbejdsgiveren elles er forpligtet til.

Det kom til at koste arbejdspladsen en fritstilling og to måneders ekstra løn, ud over de seks måneders løn, Marianne Thomsen har krav på efter mange års ansættelse. Ydermere måtte arbejdspladsen betale en bod på 20.000 kroner for ikke selv at have orienteret forbundet om afskedigelsen. Boden giver forbundet videre til Marianne Thomsen.

− For mig er det retfærdighed, der tæller. Det er ikke fair at fyre en mangeårig medarbejder på den måde. Forbundet har hjulpet med at trække en streg i sandet i forhold til, hvordan man må skille sig af med medarbejdere, og det er jeg taknemmelig for, siger hun.

Sagen Kort:

•  Marianne Thomsen er ernæringsassistent på Erhvervsskolen Kold College i Odense.
•  Efter endt plejeorlov for sin nu afdøde far sygemeldes hun med stress i ti uger og får psykologhjælp.
•  Hun orienterer løbende HR om forløbet og deltager i fraværssamtalerne.
•  Ved periodens udløb videregiver hun psykologens anbefaling af en tilbagevenden på deltid.
•  Under tredje fraværssamtale vil hun fremlægge tid og rammer for sin tilbagevenden, men i stedet afskediges hun uden varsel.
•  Kost og Ernæringsforbundet indgår et forlig med arbejdsgiver, som må af med bod, ekstra løn og fritstilling for usaglig opsigelse.

GUIDE om sygefravær og afskedigelse

Som funktionær har du ret til at være fraværende på grund af sygdom. Alligevel kan din arbejdsgiver sige dig op på grund af sygdom, hvis sygefraværet har et vist omfang, eller der er et mønster i det, og det i øvrigt skønnes at være uforeneligt med virksomhedens drift.

Opsigelse på grund af sygdom
Der skal altid være en saglig begrundelse for en opsigelse. Kontakt dit forbund for at få hjælp til at vurdere grundlaget for opsigelsen i forhold til omfanget af dit sygefravær.

Høring af offentligt ansatte
Som offentligt ansat skal både du og forbundet høres, før arbejdsgiveren kan sige dig op.

•  Høringen skal være skriftlig, og brevet kaldes en ‘påtænkt opsigelse’. Brevet indeholder en frist for, hvornår du har mulighed for at komme med dine skriftlige bemærkninger til de årsager, arbejdsgiver angiver som grund for den planlagte opsigelse.

•  Ifølge overenskomsten skal arbejdsgiver desuden orientere den forhandlingsberettigede organisation, altså forbundet, om opsigelsen. Det giver forbundet mulighed for at vurdere, om opsigelsen sker på et sagligt grundlag.

Kontakt:

Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller forbundet for rådgivning, hvis du bliver indkaldt til en sygefraværssamtale eller anden tjenstlig samtale. Det samme gælder, hvis du bliver afskediget.

Kost og Ernæringsforbundet
31 63 66 00
post@kost.dk