Forandringsledelse

Som leder skal du løbende forholde dig til krav og politiske beslutninger om forandringer, effektiviseringer og andre typer af omstilling i køkkenorganisationen.

Søg indflydelse

Omlægningerne kan have stor betydning for økonomi, drift og arbejdsmiljø. Som ledere af køkkenorganisationen er det vigtigt, at du allerede tidligt i processen sørger for at gøre din indflydelse gældende, før planerne for en evt. sammenlægning ligger klar. Det kan bl.a. handle om, at du som leder:

  • I samarbejde med medarbejderne kommer med alternative forslag og struktur.
  • Er repræsenteret i styregrupper og arbejdsgrupper.
  • Får indflydelse på indhold og rammer for kommissorium for evt. konsulentundersøgelse.
  • Får mulighed for at kommentere eventuelle fejl og mangler i køkkenrapporter fra eksterne konsulentfirmaer.

Forandring og omstilling skal drøftes i MED-udvalget

Ifølge MED-aftalen skal påtænkte forandringer og omstillingsprojekter drøftes i MED-organisationen. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at planer om forandringer kommer på dagsordenen i god tid inden der skal tages en politisk beslutning. Det er ikke nok at orientere medarbejderne. Der skal være mulighed for en reel drøftelse, hvor medarbejderne kan komme med deres synspunkter og forslag i forbindelse med omstillingsprojekter.

Du kan læse mere i jeres lokal MED-aftale og ligeledes her se, om der er udarbejdet procedureretningslinier for inddragelse af medarbejderne i forbindelse med omstillingsprojekter.

Informer og lyt til medarbejderne

Sørg for løbende at informere medarbejderne – også når der ikke er noget at informere om. En fjer kan hurtig blive til fem høns, når myter, rygter og usandheder om forandringen får lov til at udvikle sig blandt medarbejderne.  Det er også vigtigt, at du som leder står til rådighed og lytter til medarbejdernes evt. frustrationer og synspunkter om en kommende omlægning. Her er et tæt samarbejde mellem dig og tillidsrepræsentanten et godt fundament for forandringsprocessen.

Samarbejdet med forvaltning

Især ved større omstillingsprojekter, hvor der skal tages politiske beslutninger, er det vigtigt, at du som leder har et afklaret samarbejde med din forvaltningschef (socialchef, sundhedschef m.v.) I det hele taget, er det en god ide, at du bruger de kontakter og netværk, du evt. har i den kommunale eller regionale forvaltning. På den måde kan du arbejde for at din faglige kompetence, viden og synspunkter forankres højere oppe i organisationen.

Få belyst alle forhold

Hold fast i at processen kommer rundt om alle forhold i køkkenorganisationen. Omstillingen skal tage højde for både de fysiske rammer, den daglige drift, mad-tilbud, kvalitet, serviceniveau, arbejdsmiljø, økonomi mv. Ellers bliver det ikke muligt at foretage en reel vurdering af, om en sammenlægning er en god ide. 

Håndtering af pressen

Vær afklaret om, hvordan du vil tackle evt. henvendelser fra pressen. Ændringer i madordninger er godt stof i den lokale presse. Det kan være både godt og skidt, især hvis sagen udvikler sig til en politisk slåskamp. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis du er tvivl om din ytringsfrihed eller om, hvordan i kan bruge pressen til at komme med jeres synspunkter vedr. mad, måltider, ernæring og sundhed m.v.

Hjælp og inspiration

Henvend dig til forbundets rådgivningsteam, hvis du har spørgsmål vedr. sammenlægninger og forandringer.Du kan hente inspiration og værktøjer om forandringsledelse, fussionsledelse, organisationsudvikling m.m. hos Væksthus for ledelse.