Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Frikvarter styrker sammenholdet

  • Tina Juul Rasmussen [ t e k s t ] Heidi Lundsgaard [ f o t o ]

Medlemmerne af Kost & Ernæringsforbundet scorer et par point mere, når det gælder social kapital på arbejdspladsen, end de øvrige grupper i FTF. Det viser den arbejdsmiljøundersøgelse, som Team Arbejdsliv gennemførte for FTF i 2012.

Giver en bedre bundlinje

Og godt det samme, for det er en god investering at holde saldoen positiv på kontoen for social kapital. Det mener Gitte Elstrup, direktør i Center for Arbejdsliv og Læring på LO-skolen. Siden 2009 har hun hjulpet en del virksomheder og offentlige arbejdspladser med at højne den sociale kapital.

− Vi ved, at hvis arbejdspladsen scorer højt på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, de tre parametre for social kapital, så er det lig med højere produktivitet, bedre medarbejdertrivsel og ikke mindst en bedre bundlinje. Det gavner den sociale kapital, at medarbejderne får kendskab til hinanden og hinandens arbejdsområder. Der ligger mange tabte ressourcer i ikke at vide, hvad hinanden laver, for hvordan kan man så styrke samarbejdsevnen?
Derfor er det vigtigt at få klarlagt, hvad arbejdspladsens kerneopgave er, pointerer Gitte Elstrup.

− Hvis ledelsen på plejehjemmet mener, at kerneopgaven er at pleje de ældre bedst muligt, dem i køkkenet mener, det er at lave god mad, og sygeplejerskerne mener, medicinen er vigtigst, kan det være svært at samarbejde. Så her har ledelsen et kæmpestort ansvar − især når vi taler om arbejdsglæde og trivsel, for det kommer ikke af sig selv, det kræver investeringer i medarbejderne. Og det fantastiske ved social kapital er, at det kaster både glade medarbejdere og en bedre bundlinje af sig, siger Gitte Elstrup.

Et langt træk

Men social kapital bliver kun til noget, hvis alle bidrager. Hvis ledelsen skal sælge ideen om social kapital til en arbejdsplads, nytter det ikke, at kun tre af medarbejderne er med, siger Gitte Elstrup, der anbefaler temadage og dialogmøder til at introducere begrebet.

− Man skal gøre sig klart, at det er et langt, sejt træk at skabe social kapital. Det er meget mere omfattende end det psykiske arbejdsmiljø. Det handler om hele kulturen i organisationen.

Vi skal gøre tingene ens

I Sygehus Sønderjylland er man godt i gang med at højne den sociale kapital. En trivselsundersøgelse sidste år viste en lav score på tilliden mellem de godt 80 ansatte, som er fordelt på fire matrikler. Det fik ledelsen til at kontakte et privat konsulentfirma, som siden efteråret har gennemført et ’Frikvarter’ med medarbejderne, hvor de gennem en struktureret dialog lærer hinanden bedre at kende (se boks). Det håber ledende økonoma Lis Sjørup kan ses af næste trivselsmåling til efteråret.

− Den sociale kapital kan altid højnes og kan i øvrigt være svær at måle på, fordi det er et blødt begreb. Som leder sidder jeg ikke med i grupperne, men jeg har det indtryk, at folk har rykket sig internt i grupperne, men måske ikke så meget grupperne imellem. Vi prøver derfor også ad andre veje f.eks. sociale arrangementer og personalemøder at få medarbejderne til at tale på tværs af køkkenerne.

− Vi har fælles ledelse og fælles menuplaner i de fire køkkener, og det betyder, at vi skal gøre tingene ens. Desuden forventer vi at have et nyt sygehus klar i Aabenraa i 2014-15 med et stort, fælles køkken, hvor fire forskellige kulturer skal fusionere. Det kræver social kapital. Derfor er vi nødt til at starte det arbejde allerede nu, forklarer Lis Sjørup.
Arbejdsmiljørepræsentant og ernæringsassistent, Helle Matthies, kalder det ’skyllerumssnak’ det, der var baggrunden for, at medarbejderne nu mødes og taler sammen i Frikvarter, og hun mener, at det endnu er svært at sige, om det har haft en effekt.

− Det har skabt lidt ro, at vi mødes på den her måde − og de fleste mener, det har været godt. Jeg tror også, det handler om, hvem man er som person, og hvad man vil gøre for at forbedre tingene. Ikke alle kan overskue det − det kræver, at man er omstillingsparat. Og det tager tid at ændre en kultur. For 20 år siden var det ledelsens ansvar det hele, i dag er vi selv med til at bestemme, og derfor er det i lige så høj grad op til os medarbejdere at skabe social kapital. Jeg synes, det er flot, at ledelsen har givet os muligheden.

Det skaber klarhed i processen

På Køkkenområdet i Hjørring Kommune er social kapital også på dagsordenen.
Men som fællestillidsrepræsentant Lene Ditte Nielsen konstaterer, så “er den sociale kapital der bare.”

− Vi arbejder ikke bevidst med social kapital, men arbejder altid ud fra devisen om, at tingene skal foregå på en ordentlig måde − det laver man ikke om på. Så social kapital er ikke et projekt, der kører i nogle uger og stopper igen. Det skal være indarbejdet, og det er det bare. Vi kender vores kerneopgave, kender de forandringer, vi står overfor, og selvom det kan mærkes på folk, at de skal søge deres egne stillinger, fordi vi skal spare 1,2 mio. kr. til næste år, har vi stadig tillid til, at ledelsen gør det på en ordentlig måde.
Susanne Haaknel, økonoma og afdelingsleder, vurderer, at en god saldo på den sociale konto vil komme alle til gode, når kommunens to produktionskøkkener næste år skal sammenlægges.

− I den proces skal medarbejderne have at vide, hvad der skal foregå, og have medindflydelse. De har f.eks. været med til indretningen af køkkenerne og kender funktionerne i den fremtidige organisation. Så vi bruger den sociale kapital i dagligdagen til at skabe klarhed i processerne. Men der er jo hele tiden udfordringer i at vedligeholde en god saldo på kontoen, pointerer Susanne Haaknel.

FAKTA

 

Hvad er social kapital?

Virksomhedens sociale kapital er de sociale relationer, som udvikler sig i løsningen af virksomhedens kerneopgave − både relationerne mellem medarbejdere og ledere, mellem medarbejderne indbyrdes og lederne indbyrdes.
Skal der måles på social kapital, måles der ifølge Arbejdsmiljørådets model på ’samarbejdsevne, retfærdighed og respekt samt tillid’.

KILDE: KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET: PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG HELBRED. UNDERSØGELSE AF PSYKISK ARBEJDSMILJØ 2012. TEAM ARBEJDSLIV

 

FAKTA

 

Frikvarter skaber social kapital

Frikvarter på Sygehus Sønderjylland gennemføres af konsulent Henrik Andersen, Job & Trivsel:

− Grupper på ti personer mødes cirka hver anden måned og taler sammen − blandt andet ved hjælp af billeder og spørgsmål, som kan gøre det nemmere at fortælle om sig selv og sin situation lige nu. For jo bedre man kender hinanden, jo mere hjælper man hinanden, og jo mindre skælder man ud. Tillidskontoen vokser i takt med, at relationen vokser, siger Henrik Andersen.
Samtidig er det en god investering for virksomheden, mener han.

− Det betyder noget for effektiviteten, at man formår at hjælpe hinanden færdige med arbejdet, og en god stemning gør, at der bliver lavet god mad − og omvendt, hvis stemningen er sur.

Test kapitalen

Fire spørgsmål kan vise, hvordan medarbejderne oplever tillid og retfærdighed og kan bruges til at sætte fokus på arbejdspladsens sociale kapital.

1. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?
2. Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
3. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?
4. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?
Arbejdspladsens sociale kapital kan beregnes som et gennemsnit af medarbejdernes svar. Spørgsmålene skal besvares med 0-4 point. Der kan i alt scores 0-16 point. Gennemsnittet på danske arbejdspladser er 10,2 point.

KILDE: TAG TEMPERATUREN PÅ JERES SOCIALE KAPITAL

Læs mere:

• De skjulte velfærdsreserver − viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital
• Tag temperaturen på jeres sociale kapital
• Viden og værktøjer

www.lederweb.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk - søg 'social kapital'

Det har skabt ro at mødes på en ny måde. Trivselsmålingen vil vise, om det har øget den sociale kapital, siger Lis Sjørup og Helle Matthies.