Høringssvar

Høringer er en vigtig del af det danske demokrati. Før politikere, kommuner og andre træffer en beslutning om en ændring af fx fødevarelovgivningen, sundheds- og socialreformer, kommunale politikker, sender de som oftest et udkast til loven/politikken i høring. Derved sikrer de, at dem, der bliver berørt af en lovændring bliver hørt. 

Som dit fagforbund og interesseorganisation får vi på den måde en mulighed for at gøre opmærksom på, hvad vi mener på vegne af vores medlemmer. Kost & Ernæringsforbundet tilstræber altid at svare - enten direkte eller via samarbejdende organisationer - på alle de høringer, vi bliver bedt om. Men vi er også meget opmærksomme på at opsøge høringer, hvor vi mener kost,- ernærings- og sundhedsfagliges interesser er på spil.

Her kan du læse vores seneste høringssvar.

2019

2018

Livsstilsintervention ved svær overvægt – Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne

Høringssvar: Livsstilsintervention ved svær overvægt – Anbefalinger
for kommunale tilbud til børn og voksne

2018

 

Målepunkter for det social – og plejefaglige tilsyn på ældreområdet

Høringssvar: Målepunkter for det social- og plejefaglige tilsyn på ændreområdet

Lov om ændring af lov om social service

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)

Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar: Udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Lov om styrket tilsyn på ældreområdet)

2017

 

Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne

Høringssvar: Tidlig opsporing af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne

2016

 

National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser

Hørringssvar: National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsevne­nedsættelser og underernæring eller risiko herfor

Fødevarer til særlige medicinske formål

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Uddannelsen til professionsbachelor i global nutrition and health

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Værdighedspolitik i ældreplejen

Høringssvar: Ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Arkiv

 

Hjælp og støtte - rehabilitering

Høringssvar: Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Faglige anbefalinger for ernæringsindsatser i kommunerne

Høringssvar: Vores anbefalinger og generelle kommentar

Indledende  høringssvar til bekendtgørelse om faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Hygeiejnebevis

Høringssvar om hygiejneuddannelse

Sparerunde i Midtjylland

Høringssvar vedr. Region Midtjyllands sparekatalog

Tilskud til ernæringspræparater

Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater mv

Sundhedsaftaler 

Høringssvar – vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
 

Evaluering af kommunalreformen ift. sundhedsaftaler mv.

Høringssvar: Udkast til lov om ændring af sundhedsloven.
 

Hjemmehjælpskommissionen

Høringssvar: ”Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats”.
 

Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet

Kost & Ernærignsforbundet er medlem af den gruppe, som skal formulere danskernes nye kostråd. Læs vores høringssvar på evidensgrundlaget for kostrådene.
Se høringssvaret

Evaluering af kommunalreformen

Høringssvar vedrørende Evaluering af kommunalreformen. 
Se høringssvaret

Sundhedsstyrelsen - forebyggelsespakker

Høringssvar på forebyggelsespakkerne Mad og Måltider.
Se høringssvaret

Sundhedspolitik - Københavns Kommune

Høringssvar vedrørende Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 ”Længe leve København”.
Se høringssvaret

Aktiv og tryg hele livet

Høringssvar vedrørende Aktiv & tryg hele livet – et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune.
Se høringssvaret

Sundhedsstyrelsen - ældre medicinske patient

Høringssvar vedr. ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient.
Se høringssvaret

Ældrekommissionens rapport 

Høringssvar om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem.
Se høringssvaret

Økologi

Høringssvar til ”ØkologiVision, 18 initiativer til udvikling af Danmarks økologiske produktion”.
Se høringssvaret

Fødevarehygiejne

Høringssvar om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne – nye bestemmelser om frosne hindbær og spiseklare spirer.
Se høringssvaret

Nøglehullet

Høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket.
Se høringssvaret

Madkulturen

Hrøingssvar om Udkast til bekendtgørelse om tilskud til madkultur.
Se høringssvaret

Den danske kvailitetsmodel

Dialogmøde i IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) vedrørende høring omkring Den danske Kvalitetsmodel.
Se høringssvaret

Mad i daginstitutioner

Fra obligatorisk til frivillig, mad i daginstitutioner.
Se høringssvaret

Lov om ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove m.m.

Økologisk storkøkkendrift

Se høringssvaret

Forebyggelsespakke Overvægt

Se høringssvaret

Anbefalinger for angivelse af energiindhold på menutavler

Se høringssvaret