Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Kompetenceløft skal give ældre appetit på mere

  • Marie Preisler   [ TEKST ] Henrik Frydkjær  [ FOTO ]
    Marie Preisler [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]

Middelfart Kommune har siden 2008 gjort en særlig indsats for ernæringen blandt ældre på plejecentrene, og de gode erfaringer herfra skal nu overføres til de hjemmeboende. 300 medarbejdere i hjemmeplejen, sygeplejen, træning og visitation skal i foråret på tværfaglig uddannelse i ældreernæring. Samtidig bliver det lettere for det sundhedsfaglige personale at dele viden om den enkelte ældres ernæring.

Den nye ernæringsindsats er døbt ‘Appetit på mere’ og er et toårigt projekt, der løber frem til sommeren 2017, forklarer Sussi Friis Buhl, kandidat i klinisk ernæring og ansat af Middelfart Kommune til at lede projektet.

− Vi vil gerne sikre, at ernæring tænkes ind som en naturlig del af de eksisterende rehabiliterende tiltag, vi har i kommunen. Derfor giver vi et kompetenceløft til vores sundhedsfaglige medarbejdere, samtidig med at vi styrker vores dokumentationspraksis. Det skal gøre os bedre til at dele den viden, de forskellige faggrupper besidder om den ældre borgers ernæringsproblematik, og sparre med hinanden om forebyggende og rehabiliterende tiltag.

Hun fremhæver især to fordele ved et øget fokus på ernæring i hjemmeplejen:

− Det vil give en tidligere indsats i forhold til borgere, der eksempelvis er underernærede, og når vi sætter ind tidligere, kan vi nå langt med selv små indsatser. Vi får også større effekt af mange af de tiltag, vi allerede har, når vi fokuserer mere på den ældre borgers ernæringstilstand.

Tværfaglige kurser

Middelfart Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om at foretage en ernæringsvurdering, når ældre har et uplanlagt vægttab. På plejecentrene har personalet systematisk vejet borgerne siden 2008. Nu får også de hjemmeboende ældre mulighed for at blive visiteret til vejning og ernæringsvurdering. At det er særskilte ydelser, sikrer, at medarbejderne har den fornødne tid til at veje og ernæringsvurdere.

Medarbejderne i hjemmeplejen skal også klædes på til at levere de nye ydelser. I maj skal de på et kursus om ældres ernæring og blandt andet lære at bruge Sundhedsstyrelsens ernæringsskema. Medarbejderne er fordelt på tværfaglige hold for at styrke det tværfaglige samarbejde om ernæring.

− Et særligt fokus i projektet er at øge det tværfaglige samarbejde om ernæring, mad og måltider. Tværfaglighed bliver derfor centralt i undervisningen, og både social- og sundhedshjælpere, -assistenter, hjemmesygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, sundhedskonsulenter og visitatorer skal deltage.

Borgerne skal inddrages

Sussi Friis Buhl står for at tilrettelægge undervisningen i dialog med en styregruppe og en tværfaglig projektgruppe. Og hun har brugt svarene i en større spørgeskemaundersøgelse til at identificere, hvor medarbejderne har brug for at øge deres ernæringskompetencer. Svarene viser, at medarbejderne finder ernæring vigtig, men efterlyser bedre sparring og samarbejde med hinanden.

Og at der er behov for kurser i mere fagspecifikke emner for de enkelte medarbejdergrupper og deres ledere. Eksempelvis vil undervisningen af personalet i hjemmepleje sætte fokus på, hvordan medarbejderne ud fra en rehabiliterende tankegang kan inddrage den ældre borger mere, når de hjælper den ældre i forbindelse med måltiderne. Selvom borgeren ikke selv kan smøre maden, kan der være flere gevinster ved at lade borgeren hjælpe til.

− Med udgangspunkt i borgerens ressourcer ønsker vi at bruge maden og måltiderne til at vedligeholde borgerens funktionsniveau og stimulere appetitten ved at give flere sanseindtryk, siger Sussi Friis Buhl.

Let adgang til fælles viden

Samtidig med undervisningen gøres dokumentationen mere overskuelig. Det bliver lettere for alt sundhedsfagligt personale at få adgang til procedurer, instrukser og eksempelvis ernæringsskemaer, fortæller Sussi Friis Buhl.

− Vi bruger en masse tid på dokumentation. Derfor er det også vigtigt, at vi sikrer, at værdifulde informationer om indsatser ikke går tabt, men bliver delt, så indsatserne for borgeren kan optimeres og koordineres. Fælles viden er samtidig grobund for øget tværfagligt samarbejde.

Det er en tidskrævende opgave for Sussi Friis Buhl at skabe lettere adgang til fælles viden om borgeren, fordi der er så mange faggrupper involveret. Eksempelvis har det taget lang tid at lægge ernæringsskemaet ind i omsorgsjournalen og at teste, om det er let at bruge. Men det er umagen værd, understreger hun.

Sæt tid af

Når projektet er afsluttet, bliver det grundigt evalueret, og det er vigtigt, at der bliver fulgt op på det, understreger Sussi Friis Buhl.

− Det ville være naivt at tro, at det hele så bare kører. Der skal røres i gryden, og der opstår løbende nye ernæringsmæssige problemstillinger og nye medarbejdere, som skal klædes på til opgaven.

Viljen til at arbejde med ernæring er stor blandt medarbejdere i hjemmeplejen, vurderer Sussi Friis Buhl på grundlag af svarene i spørgeskemaundersøgelsen. Men arbejdet skal sættes i system, og forarbejdet er vigtigt. 

− Få rammerne på plads, før I går i gang med at undervise medarbejderne, og beton vigtigheden af, at alle hele tiden har fokus på ernæring. Afsæt tid til, at medarbejderne kan arbejde med ernæring, de skal have gode redskaber, og der skal være klare retningslinjer. Det giver tryghed i medarbejdergruppen, lyder Sussi Friis Buhls råd til de kommuner, der vil klæde større medarbejdergrupper på til at arbejde med ernæring.

Forebyg dårlig ernæringsstatus

Sussi Friis Buhl har uddannet sig målrettet til at arbejde med ernæring i sygehussektoren og har gjort det tidligere. Men hun finder det endnu mere tilfredsstillende at arbejde med ernæring i en kommune.

− Min erfaring fra sygehusene er, at ældres ernæringsproblemer bliver opdaget alt for sent, og der er meget lidt at stille op de få dage, den ældre er indlagt. Derfor giver det for mig rigtig god mening at forebygge dårlig ernæring og tænke ernæring med i det rehabiliterende arbejde. Og heldigvis er jeg i en kommune, der prioriterer disse opgaver højt.

FAKTA
 

Ernæringsindsats for ældre i Middelfart Kommune

På kommunens plejecentre er ældre siden 2008 blevet ernæringsscreenet, og hver afdeling har særligt uddannede kostguider, der indsamler og formidler screeningresultater og er bindeled mellem medarbejdere, ledere og køkken. Der er også fokus på ‘Det gode måltid’.

For hjemmeboende ældre er der iværksat et toårigt projekt ‘Appetit på mere’, der løber frem til sommeren 2017. Det skal give viden og skærpe fokus på ernæring blandt medarbejderne i hjemmeplejen, sygeplejen, træning og visitation. Dels ved undervisning og implementering af ernæringsvurdering, dels ved at styrke det tværfaglige samarbejde og optimere dokumentationspraksis.

Læs også

Emma Gad giver ældre på pleje- og dagcentre appetitten tilbage

www.middelfart.dk − nyheder den 11. marts

 

FAKTA
 

Giv borgerne kræfterne tilbage   

I Kost, Ernæring & Sundhed zoomer vi ind på kommuner, der opnår gode resultater ved at organisere rehabiliteringsindsatsen på det kost- og ernæringsfaglige område i et samarbejde med de øvrige faggrupper i ældreplejen. Det kan være ved hjemmebesøg hos den ældre, kompetenceudvikling af plejen på det kost- og ernæringsfaglige felt, nye metoder for borgerinvolvering eller andet.

Denne gang ser vi nærmere på indsatsen i Middelfart Kommune, der udvider det tværfaglige samarbejde mellem kommunens sundhedspersoner og styrker dokumentationen, så de ved, hvad der virker i rehabiliteringen.

Kost 2/16: Roskilde Kommune, Besøg kan hindre vægttab hos ældre

Kost 3/16: Odense Kommune, Måltider i fokus for rehabilitering