Kritisk revision

Instruks for de kritiske revisorers arbejde

Forbundets kritiske revisorer vælges på generalforsamlingen jf. vedtægternes bestemmelser herom. De kritiske revisorer er medlemmernes ombudsmænd over for hovedbestyrelse og refererer til generalforsamlingen.

De kritiske revisorer kan udbede ethvert materiale, som de måtte ønske, undtaget herfra er personalesager og medlemssager. Hvis de kritiske revisorer eller generalforsamlingen finder behov for formelle beslutninger om de kritiske revisorers arbejde, er det således kun generalforsamlingen, der kan definere opgaverne.

Formål med de kritiske revisorers arbejde

De kritiske revisorer foretager en vurdering af de økonomiske dispositioner, som hovedbestyrelsen foretager, og sikrer sig, at vedtægter og demokratiske retningslinjer overholdes.

Rapporteringsform

De kritiske revisorer rapporterer skriftligt til hovedbestyrelsen, senest i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet. I nødvendigt omfang uddybes for generalforsamlingen.

Opgaveområder

  • Påse, at udgifter afholdes i overensstemmelse med de beslutninger, hovedbestyrelsen har truffet.
  • Vurdere, om afholdelse af udgifter sker inden for rammerne af forbundets vedtægter og generalforsamlingens prioriteringer.
  • Foretage en samlet en vurdering af hovedbestyrelsens økonomiske dispositioner.
  • Påse om forbundet lever op til sine demokratiske forpligtelser over for medlemmerne i forhold til valg
  • og urafstemninger.

 

Godkendt på generalforsamlingen 28. maj 2016