Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Måltidet i fokus for rehabiliteringen

  • Marie Preisler   [ TEKST ]David Bering   [ FOTO ]
    Marie Preisler [ TEKST ]David Bering [ FOTO ]

Ordet ‘måltid’ bliver brugt flittigt i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, som for snart et år siden fik sit eget ‘Måltidsakademi’. Her skal samtlige af de medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne, på kursus for at erhverve sig et ‘måltidscertifikat’, og medarbejdere fra hvert plejecenter bliver på akademiet uddannet til ‘måltidsiværksættere’.

Og det stopper ikke her, for måltidsakademiets fire undervisere har titel af ‘mad- og måltidsmentorer’, og de er alle medarbejdere i det tværfaglige team Mad & Måltider, som Ældre- og Handicapforvaltningen har etableret. Teamet skal styrke forvaltningens arbejde med mad, måltider, rehabilitering og ernæring.

Tre vigtige tandhjul

En af de fire mad- og måltidsmentorer er professionsbachelor i ernæring og sundhed Lone Schaldemann Hansen. Hun vurderer, at måltidet ofte bliver lidt glemt i de kommunale rehabiliteringsindsatser. Men det er de ved at råde bod på i Odense Kommune:

− Vi ser mad, måltider og ernæring som tre lige vigtige tandhjul, som skal hænge sammen, for at vi lykkes med at give borgerne lyst til at spise. Ældre- og Handicapforvaltningen står hver dag bag mad til mere end 2.000 borgere i plejeboliger, leve-bo-enheder og private hjem, men dejlig mad nytter ikke, hvis der ikke også er rammer om måltidet, som giver lyst til at spise, siger hun. Og det er derfor, at vi har et særligt fokus på at skabe gode måltider.

Alle på kursus

Rehabilitering skal fremover være omdrejningspunktet i alle processer i Ældre- og Handicapforvaltningen, og forvaltningen er derfor midt i en større forandringsproces, der involverer alle faggrupper. En storstilet, tværfaglig uddannelsesindsats skal sikre, at ernæring, mad og ikke mindst det gode måltid kommer til at spille en central rolle i rehabiliteringen.

− Vi er i fuld gang med at uddanne personalet ude på plejecentrene, så de er klædt på til at arbejde målrettet og tværfagligt med mad, ernæring og måltider, siger Lone Schaldemann Hansen.

For at kvalificere og målrette uddannelsen etablerede Odense Kommune i marts 2014 sit eget måltidsakademi, som har skræddersyet en række kompetenceudviklingsforløb til formålet. Et af de nye uddannelsesforløb resulterer i et måltidscertifikat, som alle medarbejdere tæt på borgeren skal have, uanset faggruppe. Indtil nu har snart 600 medarbejdere været af sted.

De holder gryden i kog lokalt

De fire mad- og måltidsmentorer har desuden udviklet en fire dages måltidsiværksætter-uddannelse i samarbejde med eksperter udefra. På sigt skal alle afdelinger på de kommunale plejecentre, leve-bosteder, udegrupper og bosteder på både ældre-, handicap-, og psykiatriområdet have en måltidsiværksætter.

− Måltidsiværksætterne skal holde gryden i kog lokalt. Det betyder, at de skal sikre, at lokale ernærings-, mad- og måltidsindsatser bliver ført ud i livet og får opbakning fra plejecenterets ledelse. Det kan blandt andet handle om at involvere de ældre i mad og måltider. Vi har et mål om, at mad og måltider skal være med til at bevare og udvikle den enkeltes identitet, færdigheder og sociale kontakter, siger Lone Schaldemann.

Der er stor interesse for at uddanne sig til måltidsiværksætter, og de fire mad- og måltidsmentorer følger op på uddannelsen ved at komme ud på afdelingerne og hjælpe iværksætterne med at formulere konkrete handlingsplaner.

− Det er vores erfaring, at det ikke er nok at sætte medarbejderne på skolebænken. Deres viden skal forankres i hverdagen. Derfor kommer vi ud for at hjælpe dem med at omsætte ny viden til ny praksis. Det er i øvrigt også en vigtig opgave for os at gøre måltidsiværksætterne bevidste om, at meget af det, de gør i forvejen, har et rehabiliterende sigte, så de ikke tænker, at de skal opfinde den dybe tallerken igen. Vi opfordrer dem desuden til at skabe netværk, så de kan blive inspireret af hinanden.

Der skal dufte af mad

Måltidsakademiets kurser er meget praksisnære.

− Man lærer og husker mindre fra et kursus, hvor man bare har siddet på sin numse og lyttet. Derfor går vi i køkkenet med vores kursister, og de arbejder med, hvordan de eksempelvis kan skabe duft af mad. Det er meget vigtig for lysten til at spise, og da den varme mad produceres af Byens Køkken, er der ikke samme madduft, som hvis den blev lavet på stedet. Den udfordring skal kursisterne løse.

− Hvis dagens ret er hakkebøf, kan det skabe en herlig duft at svitse løg af på en pande.

Hun og kollegerne giver ideer og guidelines videre, men lader det også være op til kursisterne selv at udvikle løsninger.

Samarbejder tæt med køkkenet

Måltidsmentorer er bindeled mellem køkkenet, plejecentrene og Måltidsakademiet.

− Vi har et godt og tæt samarbejde med Byens Køkken. Vi har faste samarbejdsmøder, og arbejdsgrupper om udvikling af menuer, kampagner og lignende, og vi laver fælles events og deltager ved eksempelvis lokale festivaler, hvor vi møder borgerne og giver dem lejlighed til at smage på maden. Det hjælper virkelig til at nedbryde nogle af de mange fordomme, der er om offentlig mad, siger Lone Schaldemann Hansen.

Hun er ikke i tvivl om, at også mindre kommuner kunne have fordel af at udpege mad- og måltidsmentorer og uddanne medarbejderne i ældresektoren.

− Som mad- og måltidsmentorer er vi med til at holde fanen højt i en presset hverdag, så alle faggrupper husker, at maden og måltidet er lige så vigtig for rehabiliteringen af en borger som eksempelvis fysioterapi. Vi udfordrer ‘plejer’ og ‘det har vi ikke tid til’. Vores mål er, at de ældre, der er uden mange stjernestunder, kan se frem til måltidet som én lille stjernestund. At skabe den behøver ikke nødvendigvis at tage længere tid for personalet.

FAKTA
 

Egen mad længst muligt: 

Alle kan ikke alt, men alle kan noget. Madlavning, borddækning, afrydning og opvask kan være ‘træning’. Spisestue og køkken kan være et godt ‘træningssted’.

Mad & Måltider, Odense

Gode råd om måltider

Der er mange ingredienser i et godt måltid.

•  Arbejd på at beskytte måltidet mod afbrydelser.

•  Sluk radioen, opvaskemaskinen og andre støjkilder nær middagsbordet.

•  Hav fokus på personalets rolle og ansvar for værtskabet.

•  Tal med beboerne, ikke hen over hovedet på dem.

•  Invitér talende beboere til at sidde sammen. 

•  Sørg for, at der dufter af mad.

 

Læs mere

Se, hvilke kurser Måltidsakademiet tilbyder og læs om måltidscertifikatet:
www.odense.dk – søg: måltidsakademiet

Se, hvordan Mad & Måltider er organiseret:
www.odense.dk – søg: Odensemodellen

Om rehabilitering

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven - se Kost & Ernæringsforbundets høringssvar: www.kost.dk/hoeringssvar

Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis
www.socialstyrelsen.dk − søg på titlen

 

Tema:

Giv borgerne kræfterne tilbage   

I Kost, ernæring & sundhed zoomer vi ind på de kommuner, der opnår gode resultater ved at organisere rehabiliteringsindsatsen på det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige felt i samarbejde med de øvrige faggrupper i ældreplejen. Det kan være ved hjemmebesøg, kompetenceudvikling af plejen, nye metoder for borgerinvolvering eller andet.

Denne gang ser vi på indsatsen i Odense Kommune, der er i gang med at uddanne alle medarbejdere tæt på borgerne til at have fokus på ernæring, mad og måltiders effekt i rehabiliteringen.

Kost, ernæring & sundhed 2, 2016: Besøg kan hindre vægttab hos ældre