MED-udvalget – din vej til medindflydelse

Lokalt findes der MED-udvalg. Her arbejder medarbejdere og ledere sammen om i fællesskab at aftale retningslinjer om arbejdspladsens samarbejdsform, personalepolitik, uddannelsesmuligheder og arbejdsmiljø m.m.

MED-aftalerne betyder:

  • At alle medarbejdere har ret til medindflydelse
  • At tillidsrepræsentanten er medarbejdernes repræsentant
  • At samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne sker med udgangspunkt i  tillidsrepræsentantinstitutionen

MED-systemets opbygning

Alle regioner har et MED-hovedudvalg, der er det øverste i regionen. Nogle steder går det under betegnelsen regions MED-udvalget eller hoved-MED.  Her drøftes de overordnede strategier for regionens økonomi, beskæftigelsessituation, personalepolitiske tiltag, tillidsrepræsentantforhold mv. MED-hovedudvalget mødes mindst en gang om året med den politiske ledelse for at diskuterer budgetter mv.

Det er typisk tillidsrepræsentanterne, der sidder i MED-udvalgene, men der kan dog i nogle tilfælde være regionale forskelle.

Den rammeaftale, der besluttes i MED-hovedudvalget, indeholder kun få detaljerede bestemmelser for samarbejdet på arbejdspladserne og i de lokale udvalg . Derfor har ledere og medarbejdere i den enkelte kommune eller region mulighed for at beslutte yderligere formål, indhold og strukturer for samarbejdet, der stemmer overens med de kommunale/regionale mål. Det kan de enten gøre i kommunale MED-udvalg eller i lokale MED-udvalg på større arbejdspladserne.

I lokale MED-udvalg er den ansvarlige leder på arbejdspladsen formand, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejders repræsentanter, og det er derfor en tillidsrepræsentant.

VIGTIGT: Alle medarbejderrepræsentanter i MED og deres suppleanter er dækket af tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

Tillidsrepræsentantens rolle

Som tillidsrepræsentant og medlem af et MED-udvalg er du talsmand for dine kollegaer, og du skal varetage deres interesser overfor ledelsen. Derfor forventes det, at du har hørt og sikret dig opbakning til dine synspunkter blandt medarbejderne forud for drøftelserne i MED.  Det forventes også, at du er villig til at samarbejde i udvalget med henblik på at varetage de ansattes og arbejdspladsens interesser.

Udover at aftale lokale MED-aftaler, så er det også tillidsrepræsentantens ansvar, at reagere, hvis der sker brud på en overenskomst eller en aftale. I det tilfælde skal du sikre og indsamle dokumentation for bruddet, tale med de berørte medlemmer og evt. inddrage din FTR, hvis du har sådan en, eller Kost og Ernæringsforbundet.

Når du har dokumenteret bruddet, så skal du kontakte din ledelse og bede om at få løst problemet. Det er vigtigt, at du beder om at få svar senest tre uger efter (hvis du sender en mail, så slå modtagelseskvittering til).

Såfremt lederen anerkender bruddet og finder en løsning, så skal du alene informere din FTR og fagforbundet om afgørelsen. Anerkender lederen ikke problemet, skal du inddrage din FTR og Kost og Ernæringsforbundet i at behandle sagen.

Kilde