Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Mestre i mad og sundhed

 • Mette Jensen [ t e k s t ] │ Envision [ d e s i g n p o s t k o r t ]

Alle møder mindst én gang i livet omsorgen fra kost- og ernæringsfag- lige. Det kan være på hospitalet, i dag- eller døgninstitutioner, måske i skolen, i kantinen på arbejdspladsen eller sågar i fængslet. Eller når de som ældre har brug for hjælp til hverdagsmaden.

Den tanke, at der ikke var nogle i disse institutioner, der på professi- onel vis, tog sig af disse mange måltider, gør det tydeligt, hvilken ind- sats den kost- og ernæringsfaglige profession yder. Men der er for lidt opmærksomhed på indsatsen i omverdenen, blandt politikere og andre. Og det skal der ændres på, mener Kost & Ernæringsforbundet.

Der arbejdes for folkesundheden

Forbundet er derfor sammen med medlemmerne i gang med et større brandingprojekt. Brandingen er rettet mod omverdenen, men også mod medlemmerne selv. Alle skal være bevidste om den kost- og ernæringsfag- lige indsats. uanset om der arbejdes over gryderne, med indkøb, ledelse, planlægning og servering eller vejledning i sundhed og forebyggelse.

Som Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet sagde, på regionernes midtvejsmøder, hvor branding blev drøftet, så skal alle kost-, ernærings- og sundhedsfaglige have gjort sig tanker om, hvordan de via deres job indgår i arbejdet for folkesundheden. uanset om de ar- bejder med madproduktion, undervisning, vejledning eller andet.

Det man siger, er man selv

De tanker har medlemmerne haft lejlighed til at gøre sig i 12 fokusgrup- per, som forbundet inviterede til i foråret.

Her har medlemmerne fortalt om de vaner, normer og idealer, der kendetegner de måder som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige udfø- rer arbejdet på. Eksempelvis hvor de arbejder, med hvem de samarbej- der, hvilke brugere de yder omsorg, hvordan de oplever sig selv som fag- personer. Og ikke mindst, hvilke udfordringer de ser i andres fordomme om det offentlige måltid. − Det viste sig, at uanset hvordan man arbejder med mad og sundhed, er der et fælles, fagligt udgangspunkt. Alle har nogle værdier eller mål, de arbejder på at indfri i det daglige arbejde. Det handler om faglig stolthed, kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, professionalisme, bruger- og patientoriente- ring, siger judi Olsen, chef for kostfaglig afdeling i Kost & Er- næringsforbundet (se fakta).

Og præcis disse værdier har været udgangspunktet for for- bundets og medlemmernes nye brandingmateriale.

Mestre i mad og sundhed

Målet er, at kost-, ernærings- og sundhedsfaglige såvel som forbundet fremover sætter massivt ind på at synliggøre de of- fentlige måltiders betydning og den professionelle omsorg og viden, der ligger bag hvert måltid.

Både de grundlæggende værdier i professionen og de pro- fessionelles to roller, rollen som eksperter og rollen som om- sorgsgivere, ligger bag udsagnet ’Mestre i mad og sundhed’.

− Så er det er op til hver enkelt at afgøre, om hun eller han er verdensmester eller lokal mester. Vidensmester eller hånd- værksmester, siger judi Olsen.

under alle omstændigheder er en mester den, der viser, hvad der skal til for at tilbyde sundhed og sanselige måltids- oplevelser. Og med det nye slogan ønsker forbundet at give medlemmerne et værktøj til at skabe et højt omdømme for kost- og ernæringsfagliges profession.

Perspektiv

Vi skal have blik for udfordringerne

Vi er i gang med at bygge en platform, hvorfra kost-, ernærings- og sundhedsfaglige kan skue ud over faget og få øje for, hvilken betydning faget har for offentligheden, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.
− jeg forventer, det vil forstærke processen, der gør os bevidste om, hvem vi er som professionelle fagpersoner. at det er os, der sørger for, at ældre ikke underernæres, at tykke børn bremses i vægtøgningen, syge får den vejledning, de har behov for osv.
− Samtidig vil kerneværdier og branding give medlemmerne god rygstøtte til at gå ud og fortælle om fagets betydning og dermed skabe respekt om fagligheden.
Det nye slogan, ’Mestre i mad og sundhed’, rummer et stort udviklingspotentiale. Men også udfordringer, mener formanden.
− Det rummer en forpligtelse til at yde max. at have blik for at udfordre sig selv og kollegerne − og medarbejderne, hvis man er leder. Og til at erhverve sig nye kompetencer, hvis det kniber. Hvis man ikke er der, hvor professionen samlet set gerne vil være − så skal man gå efter det, opfor- drer formanden.
− Der er brug for flere stærke holdninger, vove- mod og udmeldinger for at blive respekteret og for at påvirke omverdenen. Vi skal være de skarpeste knive i skuffen og bliver det, hvis vi udnytter vores faglighed til fulde.
at være fagligt stolt, som medlemmerne taler om i de fem kerneværdier, betyder også at være villig til at vise en anden vej end den, politikerne har udstukket.
− Man skal lytte, men ikke lade stå til. Som professionel i hjertet accepterer man ikke de hurtige løsninger, men bruger tværtimod sin faglighed til at vurdere, hvad der skal til for at forbedre folkesundheden, siger Ghita Parry.
− Brug det ’værktøj’, som ligger i debatten om professionen og ikke mindst i udsagnet ’Mestre i mad og sundhed’. Se på dit tilbud, og spørg dig selv: lever det op til udsagnet? Lad det være lakmusprøven i fremtiden.

Fakta

Fokusgrupper om den kost- og ernæringsfaglige profession:

 • 12 fokusgrupper med i alt 60 deltagere
 • i alt 45 timers samtale om kost, ernærings- og sundhedsfagligt arbejde
 • deltagerne repræsenterer land og by, alle uddannelser, forskellige aldre, arbejdspladstyper m.m.

alle informationer samles i en rapport, der udkommer i løbet af foråret.

De fem kerneværdier

Kost -og ernæringsfaglige sætter disse fem idealer højest i arbejdet:

 1. Ansvarlighed: Fås ved at bidrage til at samarbejdet i service og produktion fungerer optimalt, levere til tiden og efter anbefalingerne
 2. Bruger- og patientorienteret: når service og måltider stemmer med brugernes behov og forventninger
 3. Faglig stolthed: Fås ved at arbejde med gode råvarer, egenkontrol, men også ved at vejlede og bruge sin viden om ernæring. Giver synlighed og anerkendelse.
 4. Kvalitetsbevidsthed: Måltider af kulinarisk, sensorisk, ernæringsmæssig og sikkerhedsmæssigt høj kvalitet
 5. Professionalisme: Opnås ved at udnytte sin faglighed til at se helheder, bevare overblik, kommunikere

Kilde: opsamling fra de 12 fokusgrupper

Ordforklaring: Profession

Kost & Ernæringsforbundet har i forbindelse med projektet valgt at bruge begrebet profession om et erhverv, der har:

 • fælles faglige standarder for veludført arbejde
 • fælles uddannelse og fælles erfaringer, som giver autoritet
 • fælles faglig verdensanskuelse

Billeder på kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Der er foreløbigt trykt tre plakater og fire postkort med forskellige udsagn, der bakker op om det overordnede statement ’Mestre i mad og sundhed’. De øvrige finder du på hjemmesiden. Postkort og plakater fås hos Berith Lundberg, bl@kost.dk

Kontakt vedrørende projektet: chef for kostfaglig afdeling, Judi Olsen, jo@kost.dk og projektleder Karen Leth, kdl@kost.dk