OK13 kravsoversigt

Krav og holdninger

Sundhedskartellet og arbejdsgiverne i KL og Danske Regioner har forskellige krav og holdninger til, hvordan overenskomsten 2013 skal udformes.

Sundhedskartellet og arbejdsgiverne har udvekslet krav med hinanden, så de ved, hvad der kommer på bordet, når forhandlingerne begynder efter nytår. Du kan se krav og holdninger i skemaet neden for, hvor der også er link til alle krav fra begge parter.

Følg med

Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, opfordrer dig til at følge med på kost.dk eller Sundhedskartellets hjemmeside, hvor du løbende kan holde dig orienteret om udviklingen i forhandlingerne om OK13. 

 

[LÆSEVEJLEDNING]

Nedenfor er kort beskrevet de væsentligste af Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav.
Kravene er sat op, så de temamæssigt spejler sig i hinanden. 
På den måde kan du nemmere se, hvad vi har med af krav til forhandlingsbordet, og hvad arbejdsgiverne omvendt stiller af krav til os. 

 

Danske Regioners og KL’s holdninger

og krav

Sundhedskartellets holdninger

og krav

Løn

Det er arbejdsgivernes holdning, at den offentlige sektor ikke skal være lønførende, men skal alligevel kunne tiltrække dygtige medarbejdere. Arbejdsgivernes lønkrav hedder derfor, at aftalerne skal ”fornys på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau.”

Løn

Der skal være en parallel lønudvikling mellem den offentlige og den private sektor. Ansatte i den offentlige sektor skal kunne fastholde deres købekraft, og der må ikke ske en udhuling af lønniveauet i den offentlige sektor.

 

Derfor rejser Sundhedskartellet krav om generelle lønstigninger til alle, en videreførelse af reguleringsordningen, der sikrer en lønudvikling, der følger den private sektor, og en bedre sikring af de penge, der er sat af til lokal løn.

Arbejdstid

Arbejdsgiverne ønsker færre arbejdstidsregler, og dem der bliver tilbage, skal være mere fleksible. Arbejdsgiverne ønsker på eksempelvis det regionale område, at ledelserne kan foretage ”nødvendige omlægninger og tilpasninger af tilstedeværelsen inden for eksisterende økonomiske rammer.” Arbejdsgivernes krav handler derfor om, at en lang række arbejdstidsbestemmelser skal forenkles og gøres mere fleksible.

 

 

 

Konkret foreslår de, at det bliver muligt at ændre vagterne med kortere varsel eller at det bliver nemmere at pålægge og aflyse afspadsering.

 

Arbejdstid

Den enkelte medarbejder skal kunne klare arbejdsbelastningen gennem et langt arbejdsliv. Derfor skal der være et godt arbejdsmiljø med nogle fornuftige arbejdstidsregler, der gør det muligt at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen.

 

Derfor rejser Sundhedskartellet krav om bedre værn om fritiden og frit valg mellem udbetaling og afspadsering, når man har arbejdet på skæve tidspunkter, samt krav om ret til fuld tid.

Tillid og dialog

Arbejdsgiverne mener, at ledelser i kommuner og regioner skal have ”større rum til at lede og gennemføre forandringer”, og de offentlige arbejdsgivers sociale ansvar skal trimmes. Arbejdsgiverne mener, at kun hvis ledelsesretten kan udøves tydeligere, kan produktiviteten øges, og der kan ske en mere effektiv ressourceudnyttelse. Arbejdsgiverne rejser derfor krav om ”tilpasning” af en række af ansættelsesvilkårene, såsom senioraftalen, og at antallet af tillidsvalgte skal reduceres.

Tillid og dialog

På enhver moderne arbejdsplads ved man, at der er en klar sammenhæng mellem ansættelsesvilkårene, arbejdsmiljøet og den kvalitet der leveres. Engagement og nytækning skabes gennem tillid til og tro på  de ansattes professionelle forvaltning af deres job og opgaver. Ikke gennem forringelser og manglende dialog.

 

 

 

Fag og kompetenceudvikling

Arbejdsgiverne vil gerne kunne tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere med de rigtige kompetencer.

Trods det, har de ikke rejst krav på dette område.

Fag og kompetenceudvikling

Alle ledere og ansatte har et ansvar for at skabe et sundhedsvæsen i kvalitetsmæssig topklasse. Arbejdsgiverne har imidlertid et særligt ansvar for sundhedsvæsenets drift og udvikling.

 

Derfor rejser Sundhedskartellet krav om bedre rammer for udvikling af kompetencer og kvalitet. 

 

Alle krav

Krav fra Sundhedskartellet

Til KL
Til Danske Regioner

Krav fra arbejdsgiverne

Fra KL
Fra Danske Regioner