Opsummering af overenskomst

Indledning

Overenskomsten for staten 2013-2015 er forhandlet på plads. Set i lyset af den samfundsøkonomiske situation, har vi opnået en smal 2-årig overenskomst. De tre vigtigste ting, vi har opnået i aftalen, er:

• Generelle lønstigninger
• En videreførelse af reguleringsordningen
• Enighed om at styrke og målrette kompetenceudvikling.

Vi er i en tid, hvor økonomisk smalkost og krisen lægger sit pres arbejdsmarkedet. Men vi har afværget flere af arbejdsgivernes krav, og vi har dermed opnået et resultat, der fortsat sikrer professionens grundlæggende vilkår.
Vi har arbejdet for at videreføre reguleringsordningen, da det også er den ordning, der i det lange løb sikrer, at de offentligt ansatte ikke sakker bagud med lønnen, ift. de privatansatte.
I overenskomsten har vi også fået videreført kompetencefonden, hvor der afsættes i alt 120 mio. kr. til kompetenceudvikling for alle ansatte i staten. Det har betydning for udviklingen af dig og din arbejdsplads.
Derudover har vi afværget en række krav fra Finansministeriet rettet mod bl.a. de faglige organisationers forhandlings- og aftaleret i forhold til løndannelsen og forhandling af den enkeltes løn samt forringelser i arbejdstidsreglerne.
Alt i alt, ser jeg det som et rimeligt resultat i en økonomisk trængt tid.

Ghita Parry
Formand

Fremtidens løn

Kost og Ernæringsforbundet har fokus på fremtidens løn. På trods af den økonomiske krise og med en finansminister, der ikke ønskede, at det offentlige arbejdsmarked skulle være lønførende, er det alligevel lykkedes at få kroner og ører på bordet.
Vi undgår en lønnedgang i 2013, selvom vi startede ud med en gæld til arbejdsgiverne på grund af reguleringsordningen. Når gælden (0,82 %) er fratrukket, vil der stadig være penge til en mindre lønstigning i 2014 for alle ansatte i staten. Lønnen hæves pr. 1. april 2014, og stigningen er på 1,10 %.

Fastholdelse af reguleringsordningen
Det er lykkedes os at fastholde reguleringsordningen.
Den er på lang sigt en fordel for de offentligt ansatte, da den sikrer, at lønudviklingen følgers det private arbejdsmarked.

Lokal lønforhandling
Arbejdsgiverne ville afskaffe den fælles lokale lønforhandling. Hvis arbejdsgiverne havde fået deres vilje, skulle du fremover have forhandlet din egen løn uden hjælp fra din tillidsrepræsentant eller faglige organisation.
Sammen står vi stærkere - også i den lokale lønforhandling. Vi afviste at imødekomme arbejdsgiverne, og du vil derfor også fremover have ret til, at din tillidsrepræsentant/faglige organisation forhandler for dig en gang om året.

Fremtidens profession

Kost og Ernæringsforbundet har igennem forhandlingsfællesskabet CFU sikret fortsatte udviklingsmuligheder for professionen i overenskomsten 2013-2015.

Faglig udvikling
Det er aftalt, at kompetencemidlerne videreføres, så der stadig afsættes midler til Kompetencefonden og midler til udvikling af statens arbejdspladser.
Midlerne fra Kompetencefonden fordeles fortsat til de enkelte ministerområder. Kompetencefonden støtter individuel kompetenceudvikling.
I Fonden til udvikling af statens arbejdspladser finder du midler, som din arbejdsplads kan søge til kompetenceudvikling – i alt 120 mio. kr.

Anerkendelse til kliniske diætister
Vi er lykkedes med at få præciseret arbejdsbeskrivelsen for kliniske diætister, som således nu henviser direkte til uddannelsesbekendtgørelsen. Arbejdsgiverne anerkender derfor nu, at kliniske diætisters arbejdsområde ikke kun er inden for køkkenets fire vægge, men f.eks. også som projektmedarbejdere i forskningsenheder.

Fremtidens arbejdsmarked

Professionen skal fortsat have gode rammer på fremtidens arbejdsmarked. Det har Kost og Ernæringsforbundet også kæmpet for i overenskomsten 2013-2015.

Arbejdstid
Vi fik afværget forringelser af de nuværende arbejdstidsregler. Her ønskede arbejdsgiverne en forlænget normperiode, der kunne have udvandet din mulighed for overarbejdsbetaling i travle perioder. Og vi fik afværget, at arbejdsgiverne kunne øge din ugentlige arbejdstid, uden at skulle involvere din tillidsrepræsentant eller din fagforening.

Fælles projekt for tillid og samarbejde
Vi har fået igangsat et projekt for mere tillid og samarbejde på arbejdspladsen. Projektet skal indsamle viden og erfaringer om, hvilke tiltag der reelt virker til at fremme dette. Projektet skal desuden igangsætte aktiviteter, der understøtter arbejdet med at fremme tillid og samarbejde på arbejdspladsen.

Mulighed for flere tillidsrepræsentanter
Der oprettes institutioner i staten, der geografisk set er spredt på flere lokaliteter. I disse tilfælde kan det være et problem for tillidsrepræsentanterne at have føling med arbejdspladsen. Hvis en institution er placeret på geografisk spredte lokaliteter, har ledelsen og ansatte fremover mulighed for at vælge mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe.