Overenskomst - KL

Basisoverenskomst

2018 Overenskomst

 

Lederoverenskomst

2018 Lederoverenskomsten

 

Ansættelsesvilkår generelt

2011 Ansættelsesbreve
2013 Generelle ansættelse protokollat
2008 Midlertidig tjeneste i højere stilling
2015 Tidsbegrænset ansættelse, rammeaftale
2011 Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål
2007 Virksomhedsoverenskomster, Rammeaftale
2013 Åremålsansættelse

 

Arbejdstid

2018 Arbejdstidsaftale
2015 Arbejdstidsaftale, kommenteret
2007 Decentrale arbejdstidsaftaler, rammeaftale
2007 Deltidsarbejde, rammeaftale
2011 Deltidsansattes højere timetal
2003 Hviletid og fridøgn
2020 Ferieaftale
2020 Aftale om 6. ferieuge
2018 Ferieaftale Vejledning
2007 Tilrettelæggelse af arbejdstiden

 

Aftaler vedrørende løn og lokal løndannelse

2015 Beskæftigelsesanciennitet
2012 Gennemsnitsløngaranti
2018 Lokal løndannelse aftale
2011 Lokal løndannelse aftale - Kommenteret
2011 Lokal løndannelse i praksis
2007 Lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale
2013 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde
2011 Statistikgrundlag lokalløn
2008 Udmøntningsgaranti
2007 Ulempetillæg, konvertering

 

Personalepolitik

2015 Barselsudligningsordning
2018 Fravær af familiemæssige årsager, Aftale om
2011 Kompetenceudvikling
2008 Kompetenceudvikling, vejledning
2011 Kontrolforanstaltninger
2011 Rammeaftale om det sociale kapitel
2015 Seniorpolitik rammeaftale
2011 Tele- og hjemmearbejdsplads
2013 Trivsel og sundhed
2015 Tryghedspulje, Aftale om

 

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og medbestemmelse (TR, SU og MED)

2015 MED-rammeaftale
2015 Med-håndbog
2011 Protokollat om indgåelse af lokal aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v.
2005 Aftale om tillidsrepræsentanter, samabrejde og sambarbejdsudvalg (Københavns Kommune)
2011 Protokollat om oprettelse af centralt samarbejdsorgan (Københavns Kommune)
2011 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

 

Andre aftaler

2008 Gruppeliv
2018 Hovedaftale
2011 Integrations- og oplæringsstillinger
2013 Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, aftale om

2013 Engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, Aftale om

2013 Pensionsregulativ
2013 Supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension, Rammeaftale om
2011 Sociale kapitel, Rammeaftale om det
2015 Kontrolforanstaltninger, Aftale om
2013 Udviklingsmæssige aktiviteter
2018 Sundhedskartellets grænseaftale med AC