Politiske profiler

Politiske profiler

Profil for forbundsformand

Funktion og opgaver

 • Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for at det kost-, ernærings- og professionsfaglige fællesskab lykkes, styrkes og anerkendes.
 • Som formand udøver du dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
 • Du leder møderne i forbundets hovedbestyrelse og er politisk sparringspartner for de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer. Du spiller en central rolle på generalforsamlingen, bl.a. når det gælder forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner.
 • Du repræsenterer forbundet og kæmper for medlemmernes interesser både i de forskellige fora, hvor du har en en post/plads (f.eks. i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg, Forhandlingsfællesskabet, CO10, den nye hovedorganisation (tidl. FTF), FTF-A, ministerielle råd og udvalg mv.).
 • I det daglige er din hovedopgave at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet. Det gør du især ved at skabe gode resultater til medlemmerne i overenskomstforhandlingerne med offentlige og private arbejdsgivere, ved at kæmpe for bedre vilkår for professionen (f.eks. nye job- og karrieremuligheder til medlemmerne, bedre uddannelsesmuligheder, flere penge til social- og sundhedsvæsenet osv.), via interessevaretagelse på Christiansborg, over for interesseorganisationer mv. Du varetager den politiske interessevaretagelse bl.a. i form af forhandling, lobbymetoder og evnen til at skabe netværk med centrale interessenter.
 • Udadtil er du forbundets ansigt i de eksterne medier. På de indre linjer er du ansvarshavende redaktør for forbundets fagblad, ligesom du er et omdrejningspunkt for forbundets øvrige kommunikation (kost.dk, sociale medier, nyhedsbreve, debatindlæg mv.).
 • Du har tæt kontakt til medlemmerne rundt om i landet, f.eks. på medlemsmøder og på de sociale medier mv. Du indgår dialog med tillids-  og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere om aktuelle emner.. Du arbejder for et levende demokrati i forbundet, hvor medlemmerne har rig mulighed for indflydelse.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evner til at forhandle på højt niveau, tænker strategisk og kan omsætte strategierne til handling, kan stå i spidsen for en politisk organisation med et bagvedliggende sekretariat på ca. 35 medarbejdere, kommunikerer knivskarpt og skaber resultater til medlemmerne, når det gælder løn, profession/fag og arbejdsmarked. når det gælder løn, profession/fag og arbejdsmarked.
 • Som formand har du tæt samspil med medarbejderne i sekretariatet, men har i det daglige intet personaleansvar, da dette løftes af direktør og øvrig ledergruppe.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Vilkår

Som formand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

 • Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer.
 • Løn og pension: Se https://www.kost.dk/formandens-loen
 • Fratrædelsesvilkår: Se https://www.kost.dk/formandens-loen
 • Formandens hverv udøves fra Kost og Ernæringsforbundets sekretariat i København. Der er en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen og opholdsudgifter, og der er følgende frie goder er tilknyttet stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad, og avis.
 • Eventuelle eksterne honorarer, som formanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundet.

Profil for næstformand

Funktion og opgaver

 • Som næstformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling . Du medvirker dermed til at fastlægge forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner og varetage medlemmernes interesser. Det betyder, at du bl.a. får mulighed for at være med til at påvirke rammerne om professionen, vores uddannelser og overenskomstforhandlingerne mv.
 • Du repræsenterer i hovedbestyrelsen de professionsfaglige interesser, og samtidig har du også et helhedssyn og varetager interesserne for samtlige medlemsgrupper af forbundet.
 • Din rolle som næstformand er at være politisk sparringspartner for forbundsformanden og vikar ved længerevarende forfald.
 • Du er i samråd med forbundsformanden forbundets professionsfaglige profil og ansigt udadtil bl.a. ved deltagelse i forskellige fora, f.eks. på konferencer. Du fremmer forbundets mærkesager gennem lobbyisme og netværk.
 • Du spiller en vigtig rolle i forhold til at udvikle og understøtte professionen og dens image i tæt samarbejde med forbundets professionsafdeling.
 • Du følger arbejdet i forbundets fagråd og Lynpulje, og er inspirator for at få flere medlemmer til at bidrage til fagrådenes arbejde og fremme de medlemsdrevne iniativer via Lynpuljen.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

Vilkår

 • Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, frivilligt arbejde men forbundet dækket dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og andre hovedbestyrelsesaktiviteter.
 • Honorar til næstformand for særlige funktioner: Se  https://www.kost.dk/naestformandens-honorar.
 • Derudover får du dækket transport- og opholdsudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, og der er følgende frie goder knyttet hvervet som næstformand: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver

 • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling. Du medvirker dermed til at fastlægge forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner .
 • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
 • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet, og arbejde for at det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige fælleskab lykkes, styrkes og anerkendes lokalt. Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage, understøtte medlemsdrevne iniativer, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et antal opgaver af mere praktisk karakter.
 • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere og andre interessenter, via en aktiv presseindsats, lobbyarbejde og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, aktiviteter regionalt i den nye hovedorganisation, det lokale Sundhedskartel samt forskellige netværk mv.).
 • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant, giver personlig sparring, og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens del af kost.dk, og skribent på det regionale nyhedsbrev.
 • Den politiske ledelse af regionen har du i samarbejde med regionsbestyrelsen, og har i den forbindelse ansvaret for regionens budget og regnskab. Du medvirker til at skabe et levende demokrati, der bygger på involvering, indflydelse og videndeling
 • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
 • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, at involvere og skabe dialog og videndeling med og blandt medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, god til at skabe relationer til forskellige interessenter og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Vilkår

 • Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:
 • Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer.
 • Løn og pension: Se https://www.kost.dk/regionformaendenes-loen
 • Fratrædelsesvilkårene følger Funktionærloven.
 • Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.
 • Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen  samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.
 • Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse.

Profil for regionsformand på Færøerne

Funktion og opgaver

 • Kost og Ernæringsforbundet har én regionsformand på Færøerne. Som regionsformand udøver du dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat medlemmerne har givet.
 • Din hovedopgave er at varetage interesserne for de kost- og ernæringsfaglige og dermed gøre det attraktivt at være medlem af forbundet. Du arbejder for at at det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige fælleskab lykkes, styrkes og anerkendes.
 • Det gør du bl.a. ved at afholde medlemsmøder, kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign, samt understøtte medlemsdrevne initiativer.
 • Du har nogle væsentlige opgaver med at forhandle overenskomst  med arbejdsgiverne, hvor du har forhandlingsretten og indgår i et tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige organisationer. Du gør det også ved at være bisidder for medlemmerne mv.
 • Du kæmper for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne på Færøerne via møder, medier eller på anden vis, hvor du repræsenterer forbundet.
 • Forholder dig til relevante (ministerielle) høringer og afgiver høringssvar.
 • Den politiske ledelse af regionen har du i samarbejde med regionsbestyrelsen, der er valgt af og blandt regionens medlemmer, og har i den forbindelse bl.a. ansvar for regionens budget og regnskab. Du medvirker til at skabe et levende demokrati lokalt.
 • Du deltager på forbundets generalforsamling som repræsentant for Færøerne, og medvirker til at fastlægge forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner, og varetaqe medlemmernes interesser.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evner til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, at involvere og skabe dialog og videndeling med og blandt medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på de sociale medier mv.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

Vilkår

 • Som regionsformand vælges du af medlemmerne.
 • Forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, når du er til forhandlinger, møder mv.
 • Honorar til regionsformand på Færøerne: se https://www.kost.dk/regionsformandens-honorar-faeroeerne
 • Forbundet dækker også transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, ligesom der er knyttet følgende frie goder til hvervet: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
 •  Forbundet stiller et kontorlokale til rådighed, hvis du ønsker det.

Profil for regionsformand på Grønland

Funktion og opgaver

 • Kost og Ernæringsforbundet har én regionsformand på Grønland. Som regionsformand udøver du dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat medlemmerne har givet.
 • Din hovedopgave er at varetage interesserne for de kost- og ernæringsfaglige og dermed gøre det attraktivt at være medlem af forbundet. Du arbejder for at at det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige fælleskab lykkes, styrkes og anerkendes.
 • Det gør du bl.a. via overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverne, hvor du har forhandlingsretten og indgår i et tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige organisationer. Du gør det også ved at være bisidder for medlemmerne samt understøtte medlemsdrevne initiativer mv.
 • Den politiske ledelse af regionen har du i samarbejde med regionsbestyrelsen, der er valgt af og blandt regionens medlemmer, og har i den forbindelse bl.a. ansvar for regionens budget og regnskab. Du medvirker til at skabe et levende demokrati lokalt.
 • Du deltager på forbundets generalforsamling som repræsentant for Grønland og medvirker til at fastlægge forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner, og varetaqe medlemmernes interesser.
 • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evner til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, at involvere og skabe dialog og videndeling med og blandt medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på de sociale medier mv.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

Vilkår

 • Som regionsformand vælges du af medlemmerne
 • Forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, når du er til forhandlinger, møder mv.
 • Forbundet dækker også transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, ligesom der er knyttet følgende frie goder til hvervet: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
 • Forbundet stiller et kontorlokale til rådighed, hvis du ønsker det.

Profil for medlemsrepræsentant

Funktion og opgaver

 • Som medlem af forbundets hovedbestyrelse og deltagelse i generalforsamling medvirker du til at fastlægge forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner. Det betyder, at du bl.a. får mulighed for at være med til at påvirke overenskomstforhandlingerne, rammerne om professionen og vores uddannelser, mærkesager mv.
 • Du repræsenterer i hovedbestyrelsen forbundets forskellige medlemsgrupper ud fra et helhedssyn og varetager medlemmernes interesser.
 • Du har fingeren på den politiske puls og ved, hvad der optager medlemmerne i deres arbejdsliv. Dermed er du med til at sikre, at forbundet er i tæt samspil med medlemmerne. Du er en ildsjæl og brænder for at være med til at påvirke forbundets udvikling og skabe resultater til medlemmerne. Og du bidrager til at skabe et stærkt forbund med dit engagement inden for det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige felt. Du medvirker til at fremme forbundets budskaber f.eks. på de sociale medier og gennem opbygning af netværk med relevante interessenter.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
 • Du får et stærkt netværk og en masse erfaringer – bl.a. med at forhandle, argumentere og træffe beslutninger.

Vilkår

 • Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, frivilligt arbejde, men forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og andre hovedbestyrelsesaktiviteter.
 •  Du får dækket transport- og opholdsudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, og der er følgende frie goder knyttet til hvervet som medlemsrepræsentant i hovedbstyrelsen: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.

Profil for repræsentant for studerende/elever i hovedbestyrelsen

Funktion og opgaver

 • Som medlem af forbundets hovedbestyrelse og deltagelse i generalforsamling medvirker du til at fastlægge forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner og varetage medlemmernes interesser. Det betyder, at du bl.a. får mulighed for at være med til at påvirke overenskomstforhandlingerne, rammerne om professionen og vores uddannelser, mærkesager mv.
 • Du repræsenterer i hovedbestyrelsen de særlige interesser for de medlemsgrupper, du er valgt blandt. Samtidig har du også et helhedssyn og varetager interesserne for samtlige medlemsgrupper af forbundet.
 • Du kommer til at skabe dialog med uddannelsesstederne (bl.a. sammen med regionsformændene), medvirke til at fremme forbundets budskaber bl.a. på de sociale medier, have kontakt til aktivitetsudvalgene i forbundets regioner mv. Du kan drive/understøtte et netværk af regionernes elev/studerende repræsentanter.
 • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
 • Du får et stærkt netværk og en masse erfaringer – bl.a. med at forhandle, argumentere og træffe beslutninger.

Vilkår

 • Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, frivilligt arbejde men forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i hovedbestyrelsesmøder og andre hovedbestyrelsesaktiviteter.
 • .Du får dækket transport- og opholdsudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, og der er følgende frie goder knyttet til hvervet som elev/studerenderepræsentant i hovedbestyrelsen: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.
 • Hvis du bliver færdig med uddannelsen, inden valgperioden udløber, kan du blive siddende på posten.
 • Din uddannelse har altid førsteprioritet. Så hvis der opstår perioder, hvor du bliver nødt til at neddrosle på hovedbestyrelsesarbejdet på grund af din uddannelse, er der fuld forståelse for det.

Profil for regionsbestyrelsesmedlem

Funktion og opgaver

 • Som medlem af en regionsbestyrelse spiller du en vigtig rolle i forbundet. Du er sparringspartner for regionsformanden, bl.a. når det gælder om at forberede deltagelsen på hovedbestyrelsesmøderne.
 • Du kan medvirke til at fastlægge den kurs, som forbundet skal følge. Og du er en af forbundets vigtige lokale stemmer – både på din egen arbejdsplads og over for medlemmer, arbejdsgivere og samarbejdsparter i regionen.
 • Du har en finger på den politiske og faglige puls og ved, hvad der optager medlemmerne i deres arbejdsliv. Dermed er du med til at sikre, at forbundet altid er i tæt samspil med medlemmerne.
 • Du er en ildsjæl og brænder for at være med til at påvirke forbundets udvikling og skabe resultater til medlemmerne. Og du er aktiv på de lokale fronter inden for det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige felt.
 • Blandt de konkrete opgaver, der ligger i hvervet som regionsbestyrelsesmedlem er, at du deltager i regionens kost-, ernærings- og sundhedsfaglige arrangementer – både i planlægning, udførelse og evaluering.
 • Regionsbestyrelsen har den politiske ledelse af regionsarbejdet sammen med regionsformanden. Du deltager i regionsbestyrelsesmøderne, hvor vi dels drøfter regionens kommende indsatser og dels forbereder hovedbestyrelsesmøderne. De konkrete opgaver aftaler du sammen med regionsformanden og resten af regionsbestyrelsen.
 • Du får en god mulighed for at udvikle dig personligt, får et stærkt netværk og kommer til at indgå i et stærkt professionsfagligt fællesskab.

Vilkår

 • Hvervet som regionsbestyrelsesmedlem er frivilligt, ulønnet arbejde . Din drivkraft skal derfor være, at du har stor lyst til at gøre en forskel – for medlemmerne, forbundet og professionen.
 • Når du deltager i regionsbestyrelsesmøder o.lign., betaler forbundet for din eventuelle dokumenterede tabte arbejdsfortjeneste, ligesom du får refunderet dine transportudgifter efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.