Præsentér din leder for den nye handlingsplan for madservice til ældre

  • Foto: Colourbox. Handlingsplanen kan hjælpe til at alle faggrupper kender til vigtigheden af god ernæring, og at ernæring indtænkes i alle rehabiliteringsindsatser.

Af Marie Preisler, journalist

En ny national handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen er netop udsendt af Socialstyrelsen og indeholder en række anbefalinger til, hvordan kommuner tilrettelægger madservicetilbud, der gavner den ældres sundhed og livskvalitet. Handlingsplanen er ikke forpligtende for kommunerne men samler eksisterende viden om, hvad der virker, og lancerer fem anbefalinger til konkrete initiativer og en stribe implementeringsmodeller.

Handlingsplanens praktiske og erfaringsbaserede tilgang gør den til et potentielt meget nyttigt værktøj for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige og andre, der gerne vil overbevise kommunale ledere om vigtigheden af gode måltider og god ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen. Det vurderer Socialstyrelsen og opfordrer kost-, ernærings- og sundhedsfaglige til at slå et slag for handlingsplanens anbefalinger over for ledere i det kommunale system:

- Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige kan med fordel tage den her handlingsplan og lægge den foran ledere og planlæggere i det kommunale system og påpege, at det her virker altså. Handlingsplanen er baseret på et omfattende ekspertgruppearbejde og viser, hvad der konkret virker, og hvordan man gør, siger Julie Møller, fuldmægtig i Socialstyrelsen.

Større lydhørhed i kommunerne

Tine Curtis er leder af Center for Forebyggelse i Praksis under KL. Centeret hjælper kommunerne med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der rummer anbefalinger til, hvad kommunerne kan gøre for at sikre en sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats af høj kvalitet. Tine Curtis ser den nye handlingsplan som et vigtigt supplement til forebyggelsespakken Mad & Måltider.

- Denne handlingsplan er en meget konkret vejledning og handlingsanvisende: Sådan gør I, mens forebyggelsespakken i højere grad pointerer betydningen af lokale handleplaner som ramme for at forbedre ældres mad og måltider. De supplerer hinanden. Hendes generelle erfaring er, at det som oftest er vanskeligt for kommunale planlæggere at bruge tid på at sætte sig ind i den nyeste viden på et givent område.

- Derfor er det virkelig godt, at der udkommer handlingsplaner og pakker, som samler viden til brug for kommunerne. Derefter er det op til lokale planlæggere og fagpersoner at formidle videre, at det her nyttige værktøj er kommet, udpege det vigtige og omsætte det til noget, der er brugbart lokalt. Viden er dog ikke nok. Forandringer i praksis kræver også ledelseskraft og retning, siger hun.

Tine Curtis vurderer, at de senere års forskellige handlingsplaner, forebyggelsespakker, kliniske retningslinjer og håndbøger bliver vel modtaget ude i kommunerne:

- Kommunerne har tidligere været tilbøjelige til at udvikle egne løsninger, men det har ændret sig. Den økonomiske krise skærper måske fokus på at gøre det rigtigste hver gang. I dag oplever jeg, at kommunerne er meget lydhøre over for kompetente input, eksempelvis i forhold til vigtigheden af at sikre ældre borgere en god ernæringstilstand, siger hun.

Behov for ledelse og retning

Den nye handlingsplan anbefaler fem kommunale indsatser, der er vigtige for at sikre, at ældre i egen bolig og ældrebolig får gode madservicetilbud:

  • Udarbejd en mad- og måltidspolitik
  • Lav systematisk ernæringsvurdering af ældre
  • Lav måltider med udgangspunkt i den ældres ønsker
  • Samarbejd på tværs af sektorer om ernæringsindsatsen
  • Sørg for at faggrupper omkring ældre udvikler kompetencer i forhold til måltider og ernæring.

Med sin meget konkrete tilgang er handlingsplanen også et godt supplement til værktøjerne i ”God mad - godt liv” og kan hjælpe kommuner, der ikke er så langt med at prioritere, hvilke indsatser der er hensigtsmæssige at gennemføre først, vurderer Julie Møller.

Hun håber, at handlingsplanen kan medvirke til, at alle faggrupper omkring den ældre kender til vigtigheden af god ernæring, og at ernæring indtænkes i alle rehabiliteringsindsatser:

- Det er meget vigtigt, at kommunerne ser god ernæring som forudsætning for rehabilitering. Sådan er det ikke mange steder i dag.

Bedre sektorovergange

Nogle kommuner arbejder systematisk i forvejen med en eller flere af anbefalingerne. Andre kommuner gør ikke. Handlingsplanen bliver ikke fulgt op med penge fra centralt hold til at styrke indsatsen i kommunerne for bedre madservicetilbud, oplyser Julie Møller fra Socialstyrelsen. Det er op til den enkelte kommune.

På et enkelt punkt arbejder Socialstyrelsen dog videre, nemlig i forhold til at sikre, at indsatser og screeningoplysninger om ældres ernæringstilstand ikke går tabt, når en ældre indlægges eller udskrives.

- Som opfølgning på handlingsplanen udvikler vi et såkaldt forløbsprogram, der tydeliggør ansvarsfordelingen mellem eksempelvis sygehus, kommune og egen læge. Hvem skal gøre hvad. I dag følger ernæringsoplysninger og ernæringsindsatser desværre sjældent med, når en ældre bliver indlagt eller kommer hjem efter indlæggelse. Det har ofte store konsekvenser for den ældre borger, siger Julie Møller.

Hun påpeger, at det Kost- og Ernæringsforbundets viden er relevant i forhold til udarbejdelsen af forløbsprogrammet. Kost & Ernæringsforbundet har også deltaget i arbejdsgruppen bag den nye handlingsplan, og det bidrag finder Julie Møller ”uundværligt” i forhold til faglig kvalificering. Forbundets medlemmer er også nøglepersoner i forhold til at omsætte anbefalingerne til praksis ude i kommunerne, understreger hun.

Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry supplerer: ”Jeg forudser, at Den nationale ernæringshandlingsplan bliver et vigtigt redskab, når Kost & Ernæringsforbundets ledere og chefer fremover skal overbevise kommunale politikere, embedsmænd og andre ledere om vigtigheden af gode måltider og god ernæring i ældreplejen. Og det er vigtigt at sætte fokus på at hér er redskabet til at nedbringe antallet af de ca. 60 % underernærede ældre i hjemmeplejen og i plejebolig.”

Socialstyrelsen holder i løbet af efteråret en række temadage for ledere og køkkenpersonale om handlingsplanens anbefalinger og de foreslåede implementeringsmodeller.