Regionsgeneralforsamling d. 4. april 2013 Beretning.

Velkommen til jer alle

En særlig velkomst til Direktør Lars Pram, Professionschef Kristine Bælum. Mad og måltids konsulent Karen Leth, Studentermedhjælper Anne Sofie. Lene Tholstrup fra FTF-A. og så har jeg en hilsen til jer alle fra formanden som desværre ikke kunne være tilstedet i dag, der er nemlig indkaldt til ekstra møde i sundhedskartellet. Men Ghita vil ønske os alle en god dag.

Ja så står jeg her igen og skal aflægge beretning og hvad har vi så lavet siden midtvejsmødet i 2011.

På kongressen i 2010 tog forbundet hul på et nyt kapitel: kongressen besluttede, at forbundet skulle gå fra at arbejde med mål og visioner til i stedet at fokusere på tre strategiske indsatsområder: Fremtidens løn, Fremtidens fag og Fremtidens arbejdsmarked.

Den Økonomiske og finansielle usikkerhed i Danmark har påvirket medlemmernes situation på arbejdsmarkedet. Alligevel har forbundet skaffet mærkbare resultater til medlemmerne.

Ja sådan startede vi i 2010, hvad er der så sket siden efteråret 2011.

Fremtidens Løn

Medlemsservice

Danmark er stadig væk i krise, hører vi gang på gang i medierne, arbejdsmarkedet er presset, kommuner og regioner skal spare og det har også fået konsekvenser for vores medlemmer.

Kommunerne og regionerne er presset på økonomien og derfor skærper de deres krav til syge medarbejdere. Det kommer til udtryk, når vi har medlemmer der er syge, konkret har vi set at medlemmer er opsagt efter knap 8 ugers sygdom. Vi har også medlemmer der mister deres sygedagpenge og ikke kan få hjælp til dagen og vejen hvis medlemmet er gift eller er i et forhold, gør det svært at få økonomisk hjælp i kommunen.

Gør sådanne situationer folk raske, nej det må jeg sande, der skal meget til for at hjælpe sådanne personer op igen og blive klar til arbejdsmarkedet.

Så mange bisidder opgaver har der været de sidste 18 måneder.

Overenskomst 2013-2015

Ja vi har fået en overenskomst, men der er i skrivende stund ikke stemt om denne, men Hovedbestyrelsen anbefaler at medlemmerne stemmer ja.

På alle overenskomst områderne har vi fået en lille lønfremgang, lidt på pensionen, men jeg vil hellere fortælle lidt omkring det vi fik afværget, som KL, Danske Regioner og Stat havde budt ind med.

Regionen: Tvungen afholdelse af 6 ferie uge. Forlængelse af normperiode, lettere adgang til at om lægge tjenestested, forringelse af vilkår for seniorer, herunder udskydelse af aldersgrænsen for seniorbonus, økonomisk straf ved manglende varsel af barselsorlov, forringelse af TR og MED vilkår og afskaffelse af TR- suppleanter.

Kommunerne: Færre arbejdstids aftaler. Arbejdstidsregler der er mere fleksible og lettere at administrere, herunder udvidelse af den daglige arbejdstidsnorm til 5-12 timer. Begrænsning af arbejdsplan til 4 uger, Forenkling og harmonisering af særlige fridage, bortfald af varslingsgodtgørelse for over og merarbejde, omlagte timer og omlagt rådighedstjeneste, Tvungen afholdelse af 6 ferie uge, Forringelse af vilkår for seniordage, herunder udskydelse af aldersgrænsen for seniordage, forringelse af vilkår for TR og MED, herunder fjernelse af TR- suppleanter.

På statens område blev vores krav omkring ernæringshjælper og ernæringshjælperelev afvist.

Fremtidens fag.

Faglig udvikling.

I en del kommuner er arbejdet med at efter - og videreuddanne vores medlemmer gået i gang, dette er jo til gavn for den enkle men også for arbejdspladserne.

Vores bidrag til social – sundhedsvæsenet gør os til nøglespillere i velfærdssamfundet, hvor vi er med til at skabe rammer for høj kvalitet og effektivitet. Det sker med professionel forplejning, sundhedsfremme, forebyggelse, rådgivning og behandlings – områder, som samlet set handler om at sikre et højt niveau i folkesundheden, og som står højt på den politiske dagsorden.

Kost- Ernærings- og sundhedsfaglige arrangementer.

Vi har i regionen afholdt en del arrangementer for jer medlemmer, f.eks.

Stormøder for TR, AMIR.

Økotur for elever og studerende, TR/ AMIR tur til hovedstaden.

Elev og praktikværter med Claus Holm.

Chokolade kursus med Odense marcipan.

Møde for Høj, Fri og Efterskoler.

Salt. Økologi, Stress foredrag, arrangement afholdt af en arbejdsplads omkring leverandør produkter og bagning med gamle mel sorter.

Dette var blot noget af det vi har udbudt i tiden fra midtvejsmødet.

Ledernetværk og konference.

For at styrke servicen og relationen til ledermedlemmerne har der centralt fra været afholdt en del arrangementer for lederne og der er etableret netværk for ledere på forskellige områder rundt i de 5 regioner,

Samtidig blev der udgivet en pjece med otte stærke lederprofiler, der synliggør de kost og ernæringsfaglige lederkompetencer.

Danmarksmesterskaber for Ernæringsassistentelever.

Ernæringsassistentelever deltager hvert år i januar i Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. DM i Skills. 2012 ii Odense og i 2013 i Aarhus og her dyster 10 elever om titlen. Regionsformændene har valgt at have en stand på messen, hvor vi blandt andet profilerer vores uddannelse, og vores profession Mestre i Mad og Sundhed.

Mesterskaberne er med til at give ernæringsassistenteleverne et godt image og inspirere unge til at søge ind på uddannelsen. Danmarksmesteren får desuden overrakt forbundets hæder på 10.000 kr. og et diplom og kunstværk fra Skills.

Fremtidens Arbejdsmarked

Pres på arbejdspladserne

Kost- og ernæringsfaglige job er sat under pres i regionen og kommunerne på grund af besparelser og centralisering i den offentlige sektor. Regionen har kæmpet for at påvirke udviklingen regionalt – bl.a. med debatindlæg i den lokale presse, høringssvar og kontakt til lokale politikere. Vi har også arbejdet på at sikre de medlemmer, der berøres af nedskæringer og omlægninger til at opnå, de bedst mulige forhold til gavn for medlemmet.

Centralt fra, har vores formand Ghita Parry trådt sine sko på Christiansborg, så selv vagten i forhallen kender Ghita når hun skal til møde med diverse ordførere fra de forskellige partier.

TR- UDDANNELSE.

Den nye uddannelse er taget godt i mod, og vi har desværre ikke haft plads til det pres der har været på uddannelsen, så vi ser hvad vi kan gøre i fremtiden så at alle nye TR får deres uddannelse.

Der har været et større fokus på hvervning af nye TR i vores region i de sidste 1½ år.

Der bliver hvert år afholdt Års træf for TR.

Desuden holder jeg møde med enkle af vores FTR som ønsker dette og bliver også inviteret ud i regionen til lokale TR møder.

Forbundet på Facebook.

Forbundet er kommet på Facebook. Her er der bl.a. faglige netværker for professionsbachelorer, ernæringsteknologer og ernæringsassistenter.

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Vi arbejder med en række indsatser for at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye.

Vi er på skolebesøg både på 1og 3 skoleperiode. I samarbejde med vores TR ude på arbejdspladserne og når der skal skrives en lønaftale under, gør vi alle en indsats.

Vi har i dag 2058 medlemmer i regionen sidste år i marts 2012 havde vi 1994 så en lille fremgang. Men det er ikke på de aktive medlemmer som vi gerne ville have, men til gengæld har vi fået flere elever og studerende i regionen, 38 flere studerende, og 26 elever.

Hæder til forbundets medlemmer.

Der findes mange dygtige kost- og ernæringsfaglige. Det ønsker forbundet at sættes fokus på ved at uddele hæder. Derfor uddeler vi en Bachelorpris, en eksamenspris til ernærings- teknolog og en svendeprøvepris til ernæringsassistentelever. Alle priser er på 10.000 kr.

Derudover har vi én gang i kvartalet uddelt Køkkenroser til ildsjæle blandt vores køkkener. Vi har i perioden fået roserne til to arbejdspladser i vores region. Regionshospitalet Silkeborg og til Århus Universitetshospital Risskov. Tillykke.

Vi har i perioden også sendt en del jubilæums hilsner til medlemmer der har 25 og 40 års jubilæum på arbejdsmarkedet. Ca. 40 stk. Og sendt en blomster hilsen til medlemmer der gik på pension. Ca. 20 stk.

 

Netværk i regionen.

Samarbejdet med de andre faglige organisationer, går sin vante gang.

Vi har en post i følgende.

DRO det regionale samarbejde

Sundhedskartellet.

FTF

Delegeret i PKA Sundhedsfaglige.

RMU en organisationsplads

HMU børn og Unge i Aarhus kommune.

Netværk er også samarbejde med FTF-A både på uddannelsessteder, og ikke mindst ude på jeres arbejdspladser når krisen kradser.

Fremtiden.

Kost og ernæring er forudsætning for sunde borger. F.eks. for børn og unge har energi til at lege og lære, at voksne har et sundt arbejds- og fritidsliv, at ældre ikke er underernærede og bliver indlagt unødigt på sygehusene, at syge bliver hurtigere raske.

Sagt helt kort, Kost og ernærings skaber sundhed. Derfor skal kost, ernæring og sundhed stå højt på politikkernes dagsorden. Dette budskab håber jeg i vil være med til at sætte på dagsorden i fremtiden, jeg vil gøre min del af arbejdet når jeg rundt i regionen og kommunen møder politikker, ældreråd, embedsmænd og andet godtfolk, og komme i dialog med den om emnet.

Jeg har også et ønske for fremtiden, at jeg i samarbejde med TR, kan få flere medlemmer i vores forbund. Håber i vil være med til dette arbejde.

Og på skolebesøg, vil jeg fortælle om vores profession, Mestre i Mad og sundhed og vigtigheden af at være med i et fællesskab og hvorfor vi har den danske model.

Jeg vil også håbe på at vi i den overenskomst vi skal forhandle i 2015 får fortalt at vores ernæringsassistenter burde løftes i kr. så vi i det mindste hvis vi bliver arbejdsløs kan opnå højeste dagpenge sats Der er jo mange inden for vores branche som er på deltid og som ikke kan opnå dette.

Jeg vil også opfordre jer medlemmer, at hvis der sker noget ude på jeres arbejdspladser som vi burde have kendskab til, så meld det enten ind til forbundet centralt eller til mig, for ikke alt kan vi læse om i aviserne og ikke alt er korrekt refereret i aviserne.

Tak.

Jeg vil slutte min beretning af med at takke alle jer medlemmer, samarbejdspartnere, forbundet centralt, en særlig tak til Karen der styrer køkkenet her i medlemshuset skal der også lyde og ikke mindst min bestyrelse for godt og konstruktiv samarbejde i perioden der er gået.