Satspulje: 13,5 mio. kr. til indsats mod underernæring

Samarbejde om politisk bevågenhed gav pote

Det er samarbejdet imellem Dansk Tandplejerforening, Kost & Ernæringsforbundet og Ergoterapeutforeningen, som nu har givet pote. De skal være med til at sikre, at de ældre spiser tilstrækkeligt med mad og dermed undgår at blive underernærede.

I september skrev vi et fælles oplæg til politikerne om underernæring. Oplægget indeholdt konkrete forslag til, hvordan man kan komme underernæring til livs, ved bl.a. at etablere tværfaglige kommunale ernæringsteams i ældreplejen.

”Det er en god nyhed, at vi er blevet hørt og har fået en post i budgettet”, siger formand Ghita Parry og fortsætter: Vi har længe arbejdet intensivt for et større politisk fokus på underernæring, som er et overset samfundsproblem. Det har vi gjort ud fra vores faglighed og i tæt samarbejde med de andre faggrupper. For det er nødvendigt at samarbejde på tværs af faggrænser, hvis vi skal lykkes med at bekæmpe underernæring.

Næste skridt

”De 13,5 mio. kr. er et lille men vigtigt skridt på vejen. Næste skridt er at hjælpe med at kvalificere de forskellige tiltag, så pengene kommer derhen, hvor de har størst og længst virkning og forhåbentlig munder ud i nogle modeller, som politikerne kan se et overbevisende investeringspotentiale i fremadrettet”, siger Ghita Parry. 

Fakta om satspuljeaftalen

Det er Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som har indgået aftalen om satspuljen på ældreområdet på i alt 326,6 mio. kr.  i 2018-21. Den største pulje, 59,7 mio. kr., går til Sundhedsstyrelsen. Den skal etablere et nationalt videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje - til gavn for både de ældre og deres pårørende. Her vil man bl.a. også arbejde for bedre rammer for de ældres måltider.

Satspuljeaftalen er i alt på 326,6 mio. kr., og fordeles til følgende initiativer på ældreområdet:

 • Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab: 13,5 mio. kr. (2018-2021) 
 • Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 mio. kr. (2018-2021)
 • Plejehjemsportal: 12,5 mio. kr. (2018-2021) 
 • Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 mio. kr. (2018-2021) 
 • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 19,7 mio. kr. (2021) 
 • Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre: 34 mio. kr. (2018-2020) 
 • Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 28,8 mio. kr. (2018-2021)
 • National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende: 15,8 mio. kr. (2018-2021) 
 • Informationskampagne om inkontinens: 1 mio. kr. (2018) 
 • Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose: 44,7 mio. kr. (2018-2021) 
 • Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse: 1,9 mio. kr. (2018) 
 • Finansiering af politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen: 31,6 mio. kr. (2018-2021) 
 • Administrationsudgifter: 2,9 mio. kr. (2018-2021).