Tjenstlig samtale

Hvad er en tjenstlig samtale?

En tjenstlig samtale er et møde mellem en leder og en ansat. Formålet er at drøfte den måde, den ansatte fungerer på. Samtalen kan munde ud i, at lederen udtaler kritik af den ansatte. Den kan også føre til, at lederen vil indberette den ansatte for tjenesteforseelser.

En samtale, hvor lederen giver råd eller vejleder, er ikke en tjenstlig samtale.

Forvaltningsloven arbejder med et begreb, der kaldes en afgørelse. Hvis en leder skal træffe en afgørelse, er der bestemte regler, som skal følges. En af dem er, at den ansatte har ret til en bisidder.

Dine rettigheder

Hvis du indkaldes til tjenstlig samtale skal du være opmærksom på følgende:

  • Du har ret til på forhånd at få at vide, hvad mødet skal handle om. Du kan fx bede om at få en skriftlig dagsorden for mødet.
  • Du har pligt til at deltage i en tjenstlig samtale, der er indkaldt med et passende varsel.
  • Du skal have tid til at forberede dig inden mødet, så du fx kan genopfriske de hændelser, mødet skal handle om.
  • Du har ret til at få en bisidder med til mødet og du bør under ingen omstændigheder deltage i mødet alene. Bisidderen er i de fleste tilfælde tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant kan en person fra Kost & Ernæringsforbundet deltage sammen med dig.
  • Du har ret til at få tid til at overveje indholdet af det, som bliver præsenteret for dig – og til at få tid til at drøfte det med din tillidsrepræsentant.
  • Du har ret til at få dine synspunkter med ind i referatet fra mødet, disse skal være formuleret med dine egne ord. Dette gælder også, hvis du er uenig med det ledelsen siger.

Formålet med samtalen

Formålet med afholdelse af en tjenstlig samtale er at du skal have klar besked om, hvorfor arbejdsgiveren er utilfreds med din indsats. Desuden skal du, når du går derfra, være klar over, hvad du kan gøre for at rette op på det, din arbejdsgiver mener, er utilfredsstillende.
Det er arbejdsgiverens ret og pligt at tilkendegive sine ønsker til arbejdets udførsel og medarbejderens adfærd, og det er omvendt også i din interesse at få en konstruktiv tilkendegivelse såfremt du ikke lever op til arbejdsgiverens forventninger.

Bisidder

En bisidder er en person, der bistår en borger overfor en offentlig myndighed. Begrebet bruges kun indenfor den offentlige sektor. Din leder er her repræsentanten for den offentlige myndighed. Og du er borgeren.

Det er altid dig som medarbejder, der kan beslutte at medbringe en bisidder – her har lederen ikke noget at skulle have sagt. Der kan dog godt deltage flere ledere i samtalen. Det bestemmer ledelsen selv. Vi anbefaler, at du bruger en fagligt kompetent person som bisidder.

Notat af samtalen

Som regel laves der et notat om den tjenstlige samtale. Hvis du bliver bedt om det, har du pligt til at kvittere for modtagelsen af notatet. Hvis du ikke er enig i, hvad der står i notatet, skal det skrives på notatet sammen med din underskrift. Du kan også skrive din egen forklaring og få den lagt på sagen. Du skal protestere hurtigt efter den tjenstlige samtale. Ellers kan det opfattes som din accept af det, der står i notatet

Lederens reaktionsmuligheder

Lederen kan give en tjenstlig påtale. Det er ikke en sanktion i arbejdsretlig forstand. Når lederen giver en påtale, er det udtryk for, at der er noget, han eller hun ikke er tilfreds med. En påtale skal føre til, at det, lederen er utilfreds med, bliver rettet. Ellers må man regne med, at lederen tager skridt til sanktioner.

Lederen har mulighed for at give dig en advarsel, hvis lederen er utilfreds med din indsats, din adfærd, samarbejdet eller andre forhold der har med dig at gøre. Læs videre i artiklen Advarsel.