Udviklings- og forskningspulje

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem forhandlingsfællesskabet Sundhedskartellet, herunder Kost- og Ernæringsforbundet, og Danske regioner, er der etableret en pulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

Udviklings- og forskningspuljen støtter den kliniske udvikling og forskning med fokus på konkrete og praksisnære effekt. Der er afsat 12 millioner kroner til udvikling af sundhedskartellets medlemsprofessioner. Puljen er øremærket til gode patientforløb og patientoverdragelse og fælles akutmodtagelse.

Gode patientforløb og patientoverdragelse

Mange patienter kommer ind til specialiserede behandlinger på forskellige afdelinger og ambulatorier, og evt. videre til ambulant behandling i forskellige regi og senere opfølgning i almen praksis, kommuner osv. Personalet skal derfor kunne arbejde tværfagligt og forløbsorienteret. Puljen ønsker at større projekter, der bidrager til ny viden om hvordan der udvikles gode patientforløb, der inddrager patienten og pårørende og som sikrer en kvalificeret og sikker overdragelse på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer.

Fælles akutmodtagelse

Fælles akutmodtagelser er et nyt grundelement i sygehusene. Puljen ønsker at støtte udviklings- og forskningsprojekter, der understøtter god klinisk praksis og arbejdsgange i det akutte arbejde.

Projekterne skal opfylde et eller flere delkriterier:

Udviklingsprojekter

  • Projekter, som implementerer ny og eksisterende viden; såsom at udvikle og implementere kliniske retningslinjer
  • Projekter, som udvikler og implementerer ny praksis forstået som nye opgaver, ny arbejdstilrettelæggelse, nye samarbejdsformer, patientinddragelse/brugerdreven innovation, nye dokumentationsformer
  • Projekter, som udvikler og dokumenterer fagprofessionel kompetenceudvikling
  • Projekter der udføres af forskellige faggrupper og/eller på tværs af afdelinger, afsnit osv.

Forskningsprojekter

  • Projekter, som udvikler ny viden og nye metoder og dokumentation for effekt i forhold til områderne undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering.
  • Projekter, som udvikler ny viden og nye metoder i forhold til organisering af daglig klinisk praksis.
  • Projekter, som udføres af flere forskellige faggrupper og/eller på tværs af afdelinger, afsnit osv.

Ansøgningerne bør ligeledes indeholde overvejelser om og initiativer til videndeling og organisatorisk læring på tværs af afdelinger, organisationer og/eller regioner.

Hvor kan man søge

Læs mere på danske regioners hjemmeside.