Vejledning til genåbning af diætetisk behandling

Kost og Ernæringsforbundet giver en kort gennemgang af de vigtigste punkter i retningslinjerne, som du kan læse her.

 

Aftalen betyder, at praksissektoren bredt set kan øge sin aktivitet frem mod vanligt niveau, forudsat at der holdes fokus på de overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning i samfundet, og mere konkret at holde fokus på at reducere smitterisiko for den enkelte patient og sundhedspersonalet. Et andet centralt hensyn er, at der foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af, om behandlingen kan udsættes på en længere tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden.

I vurderingen kan fx indgå:

· alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden

· risikoen for, at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette

· risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder

· påvirkning af livskvaliteten

· påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Ved fremmøde-konsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler. Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte i praksissektoren, i private klinikker mv:

· Information ved bookning af konsultation mvom ikke at fremmøde, hvis man harsymptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.

· Det anbefales, at alle borgere ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.

· Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring om generel god håndhygiejne mv.

· Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre på klinikdør/venteværelse.

· Planlægge med færre fremmøde-tider (’booke med luft imellem’), så antallet af borgere i venteværelset på samme tid mindskes.

· Alle kontakter skal være telefonisk visiterede, og der må ikke være mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

· Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.

Sundhedsstyrelsen har beskrevet de overordnede rammer for den gradvist øget aktivitet i hele sundhedsvæsenet i ’Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og øget aktivitet i sundhedsvæsenet’. Disse retningslinjer erstatter ’Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19’.

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at man holder sig løbende orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.