Corona: Q&A for selvstændigt praktiserende

Vi er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen, fordi de generelle retningslinjer for området kan skifte i takt med udviklingen og udbredelsen af Covid-19.  

Som udgangspunkt kan kritiske funktioner gennemføres

”En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte.  Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom, men også mod fx funktionsniveau og -evne.”

Det er i udgangspunkt den enkelte behandlers faglige vurdering om, hvorvidt vejledningen er kritisk jf. ovenstående.

 

Alle vejledninger bør som udgangspunkt gennemføres pr. telefon eller online. Hvis det vurderes, at vejledningen er kritisk, og den ikke kan gennemføres pr. telefon eller online, skal den gennemføres efter forskrifterne fra Sundhedsstyrelsen:

Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.

Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, ved at reducere antallet af bookede og dermed ventende patienter, fjerne aviser, blade, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse og opfordring til patienter, borgere mv. til brug af håndsprit.

Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre’ på klinikdør/venteværelse.

Planlægge med færre fremmøde-tider (”booke med luft imellem”) så antallet af patienter i venteværelse på samme tid mindskes.

Sundhedspersoner skal have særlig opmærksomhed på egne symptomer samt blive hjemme ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskel-ømhed og åndenød).

Læs mere om retningslinjerne her.

 

Mange af mine klienter er risikogruppen for at blive syge og mange kan ikke klare sygdom. Må jeg forsætte min behandling?

Du må gerne fortsætte din behandling, hvis den foregår via telefon eller online, af hensyn til mindskning af smittespredning.

Jeg har klinik hjemme. Må jeg tage imod patienter der?

For at mindske smittespredningen bør du afholde dine vejledninger pr. telefon eller online. Det er din kliniske vurdering, der er gældende ift., om vejledningen er kritisk eller ej, ud fra definitionerne i Sundhedsstyrelsens notat af 16.3. Hvis din vurdering er, at vejledningen er af kritisk karakter, og den ikke kan gennemføres pr. telefon eller video – bør du gennemføre vejledningen efter forskrifterne i notatet.  

Jeg er tilknyttet forskellige praktiserende læger, og jeg oplever, at de fortolker myndighedernes anbefalinger forskelligt. Hvordan forholder jeg mig til det?

Det er den enkelte læges kliniske vurdering og fortolkning, der er gældende.  

Hvilke funktioner hos en klinisk diætist kan siges at være kritiske?

Der er mange funktioner, du som kliniske diætister varetager, som er kritisk. Det afgørende for, om du bør gennemføre din vejledning eller ej, er din kliniske vurdering ift de kriterier, Sundhedsstyrelsen har defineret.  

Må jeg gennemføre ikke-kritiske vejledninger?

Du må fortsat godt have ikke-kritiske vejledninger, hvis du gennemfører dem via telefon eller online.

Jeg er i tvivl, om jeg kan sikre, at mine patienter undgår smitte ved konsultationer eller afhentning af diætetiske produkter?

Som udgangspunkt bør vejledningerne foregår via telefon eller online. Hvis det er dit kliniske skøn, at vejledningen ikke kan udsættes uden at klientens almene tilstand påvirkes negativt som beskrevet i notatet, og ikke kan gennemføres online, skal du følge samtlige retningslinjer som beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat omkring kritiske funktioner.

Såfremt der er tvivl om, hvorvidt man kan leve op til foranstaltningerne for at reducere smitterisiko ved varetagelse af kritiske funktioner, eller såfremt der er tvivl om foranstaltningerne er tilstrækkelige i den givne situation til at undgå smitterisiko, skal de ikke finde sted, før det er afklaret nærmere.