Corona: Q&A for selvstændigt praktiserende

Vi er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen, fordi de generelle retningslinjer for området kan skifte i takt med udviklingen og udbredelsen af Covid-19.  

Status 08.01.2021

Autoriserede sundhedspersoner og de der arbejder som medhjælp til disse, må holde åbent. Andre liberale erhverv skal foreløbigt holde lukket til d. 17.1.2021.

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen; Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet of forebyggelse af smittespredning af smittespredning i sundhedsvæsenet pr. 6. januar 2021.

Se vejledningen for præcise formuleringer og henvisninger.

(Afstandskravet er skærpet efter produktion af vejledning, hvorfor afstandskravet på 2 meter, skal erstatte andet angivet jf. SST på covid-19 sektorpartnerskabsmøde d. 7.1.2021)

Telefon- og videokonsultationer bør fortsat anvendes i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant

Ved fremmøde-konsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 2 meter mellem borger og behandler og i venteværelser. Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte i praksissektoren, i private klinikker mv:

· Behandler og borger/patient skal bære ansigtsværnemidler.

· Information om krav om brug af ansigtsværnemidler skal ligeledes fremgå tydeligt ved indkaldelse, elektronisk booking og telefonisk visitation.

· Der skal stilles masker type I til rådighed til patienter og besøgende, der undtagelsesvis ikke selv har medbragt mundbind og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe et.

· Det bør fremgå tydeligt i indkaldelser eller ved elektronisk bookning af konsultation/tid mv. at borgere/patienter ikke må fremmøde ved symptomer på COVID19 og at man i så fald i stedet skal tage telefonisk kontakt. Ved telefonisk visitation bør det vurderes, om patienten kan møde op i klinikken.

· Der bør ophænges information på indgangsdøre/klinikdøre mv. for at fremme hensigtsmæssig adfærd samt information om krav om mundbind ved adgang. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række plakater til formålet, som kan findes her.

· Det anbefales, at alle patienter informeres før eller ved ankomst til sygehuset/klinikken/tilbuddet om symptomer på COVID-19

· Det anbefales, at alle patienter og besøgende opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion ved ankomst.

· Risiko for smittespredning i venteværelse, opholdsrum mv. bør minimeres ved smitteforebyggende tiltag, herunder at sikre minimum 2 meters afstand mellem siddepladser, sikre mulighed for særligt hensyn til personer i øget risiko, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., sikre hyppig og grundig rengøring, herunder kontaktpunkter, udstyr mv., nem adgang til håndsprit i venteværelse samt hyppig udluftning med gennemtræk mv.

· Procedurer, der kræver tæt kontakt, bør begrænses til det mest nødvendige.

Sundhedsstyrelsen har beskrevet de overordnede rammer for den gradvist øget aktivitet i hele sundhedsvæsenet i ’Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og øget aktivitet i sundhedsvæsenet’. Disse retningslinjer erstatter ’Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19’.

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at man holder sig løbende orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mange af mine klienter er risikogruppen for at blive syge og mange kan ikke klare sygdom. Må jeg forsætte min behandling?

Du må gerne fortsætte din behandling, hvis den foregår via telefon eller online, af hensyn til mindskning af smittespredning.

Jeg har klinik hjemme. Må jeg tage imod patienter der?

Ja, men for at mindske smittespredningen bør du afholde dine vejledninger pr. telefon eller online. Hvis din faglige vurdering er, at vejledningen ikke kan gennemføres pr. telefon eller video – bør du gennemføre vejledningen efter forskrifterne i notatet.

Jeg er tilknyttet forskellige praktiserende læger, og jeg oplever, at de fortolker myndighedernes anbefalinger forskelligt. Hvordan forholder jeg mig til det?

Det er den enkelte læges kliniske vurdering og fortolkning, der er gældende.  

Kan mine klienter få tilskud fra Sygeforsikring Danmark til videokonferencer?

Ja, det kan de fortsat godt. Tilskud for online vejledning er betinget af, at diætisten indberetter elektronisk til sygeforsikringen Danmark. Kontakt din lokale danmark-afdeling, for at lave en aftale herom.

Læs mere her.

Jeg er privatpraktiserende professionsbachelor i ernæring og sundhed/kostvejleder, må jeg holde åbent?

Nej, desværre ikke. Sundhedsstyrelsen har sat grænsen ved autoriserede sundhedspersoner, hvorfor du desværre skal holde lukket.

Er der krav om mundbind på klinikken?

Ja, både du og dine patienter/klienter skal bære mundbind. Husk at orientere om dette i indkaldelser og ved indgangen til din klinik.

Er der afstandskrav på klinikken?

Ja. Der er afstandskrav på 2 meter. Vejledningen er udarbejdet før det nye afstandskrav, hvorfor den ikke er helt retvisende på dette område. Du skal overholde afstandskrav på 2 meter.

Hvordan skal jeg gøre rent?

Vejledningen henviser til Statens Serums Instituts NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER .  

Må jeg gennemføre hold?

Ja, holdaktivitet kan afholdes, hvis det vurderes, at der er et kritisk behov for behandling hos deltagerne, har Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet oplyst overfor Kost og Ernæringsforbundet den 8. januar 2020.

Holdundervisning skal tilrettelægges under hensyntagen minimering af risikoen for smittespredning, ved bl.a. afstand mellem deltagere, tydelig anvisning om og mulighed for håndhygiejne mv., samt fortrinsvist ved oprettelse af mindre grupper.

Der skal kunne holdes 2 meters afstand mellem deltagerne.

Husk dog, at der gælder et absolut forsamlingsforbud på maksimum 5 personer inklusive underviser.

Jeg er ikke omfattet af nedlukning, kan jeg søge om hjælpepakke?

Ja, selvom du ikke er omfattet af nedlukning, har du mulighed for at søge kompensation for tabt omsætning og for faste omkostninger. Der gælder en række krav, herunder at du har et omsætningstab på minimum 30 pct.

Hvordan søger jeg hjælpepakker?

Ønsker du at søge hjælpepakke, kan du med fordel benytte dette link, hvor du finder vejledningen fra Erhvervsstyrelsen.

Er du ikke omfattet af restriktioner, skal du vælge ”national nedlukning”, og derefter vælge ”ikke tvangslukket”.

Som i foråret skal man søge flere gange, hvis man ønsker at søge flere pakker.